EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Miło nam poinformować o podpisaniu umowy na realizację badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020".

Badanie będzie realizowane na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Oferta EVALU uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Realizacja badania wynika bezpośrednio z Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-20202 oraz Planu ewaluacji dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20203, gdzie wskazano, że ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotyczy postępu rzeczowego programu dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerw wykonania.
 
Badanie to będzie stanowiło podstawę do sformułowania propozycji alokowania, przesunięcia lub braku alokowania środków finansowych z rezerwy wykonania. Wyniki ewaluacji mogą również posłużyć jako podstawa do zmian w treści POIiŚ 2014-2020, w szczególności w obszarze zapisów dot. wskaźników, w tym wskaźników ram wykonania.
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020, gdzie CUPT pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej, tj. oś III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, oś IV - Infrastruktura drogowa dla miast, oś V - Rozwój transportu kolejowego w Polsce, oś VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.
Wstecz