EVALU 

Od 17 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Ewaluacja regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 w obszarze wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Celem badania jest z  jednej strony realizacja zobowiązańwynikających z ww. aktów  prawnych, drugiej zaś dostarczenie wiedzy i dowodów na temat skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w ramach polityki spójności 2014-2020 w Polsce. 
 
Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju
 
Wykonawcy: EVALU Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy S-T-O-S (partner konsorcjum), WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich (partner konsorcjum)
 
Celem niniejszego badania jest dostarczenie wiedzy i dowodów na temat skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w ramach polityki spójności 2014-2020 w Polsce, ale także jej proporcjonalności i odpowiedniości w kontekście wpływu na jednolity rynek.
 
Przedmiotem ewaluacji w ramach regionalnego programu pomocowego będą przedsięwzięcia realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w celu tematycznym 3 (CT3) ukierunkowane na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 
Zastosowane techniki i metody badawcze:
 • Ewaluacja oparta na teorii (theory based evaluation – TBE) 
 • Badania ankietowe 
 • Analizy kontrfaktyczne 
 • Studia przypadków 
o Beneficjenci
o Podmioty nieskutecznie aplikujące o wsparcie podobne do beneficjentów
o Kooperanci/kontrahenci beneficjenta
o Konkurenci beneficjenta
 • Analizy statystyczne i ekonometryczne 
 • Przegląd systematyczny (systematic review)
 • Desk research 
 • Wywiady pogłębione:
o z przedstawicielami IZ/IP RPO odpowiedzialnymi za projektowanie interwencji 
o z przedstawicielami IZ/IP RPO odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów
o z ekspertami oceniającymi wnioski
 • Grupy fokusowe z beneficjentami 
 • Panele ekspertów 
 
W ramach badania powstaną 3 Raporty Cząstkowe: 
 • Raport Cząstkowy z I etapu (do 30 listopada 2018 r.)
 • Raport Cząstkowy z II etapu (do 30 maja 2019 r.)
 • Raport Cząstkowy z III etapu (do 29 kwietnia 2020 r.)

Badania terenowe będą prowadzone w następujących okresach:

 • I etap: marzec 2018 r. - wrzesień 2018 r.
 • II etap: listopad 2018 r. - kwiecień 2019 r. 
 • III etap: październik 2019 r. - marzec 2020 r.

W związku z prowadzonymi badaniami terenowymi uprzejmie prosimy o współpracę z zespołem realizującym przedmiotowe badanie. Pod tym linkiem znajduje się list polecający wystawiony przez Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, p. Roberta Dzierzgwę.

Działania w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 3 września 2015 r. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym na lata 2014–2020 i jest udzielana na inwestycję początkową. W ramach szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO) planowane jest udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI). Będzie ona udzielana na terytorium całej Polski poprzez realizację poszczególnych priorytetów inwestycyjnych (PI) w ramach Celu Tematycznego 3. Zostały one wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013. 
 
Budżet badania:
854 229,50 zł brutto
Termin realizacji: 
24.07.2017-15.06.2020
 
I etap – do 30 listopada 2018 
II etap – do 30 maja 2019 
III etap – do 15 czerwca 2020
 
 
Wstecz