EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

50 + Doświadczenie, projekt innowacyjny testujący nr POKL 08.02.02-06-009/12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. „50+ doświadczenie” to projekt innowacyjny testujący realizowany przez Caritas Polska, Krajową Izbę Gospodarczą, Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie oraz Agrotec Polska Sp. z o.o. Jego celem było wypracowanie praktycznych rozwiązań wpierających aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia kobiet pracujących w województwie lubelskim.

Projekt był kontynuacją projektów „50+ doświadczenie”, w których brała już udział Agrotec Polska. Jego celem było wypracowanie praktycznych rozwiązań wpierających aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia kobiet pracujących w województwie lubelskim. Osiągnięcie tego celu było możliwe poprzez wsparcie ich motywacji, rozwoju zawodowego i osobistego zarówno w miejscu pracy, jak i w środowisku lokalnym.

Projekt był realizowany na terenie województwa lubelskiego. Skierowany głównie do pracowników i pracodawców. Pierwszą fazą projektu było przeprowadzenie badań, które posłużyły zbadaniu wybranych aspektów regionalnego rynku pracy (faza diagnozy). Na tej podstawie został wypracowany model wsparcia motywacji do pracy i rozwoju zawodowego osób 50+ w ich miejscu pracy oraz model wsparcia rozwoju osobistego osób 50+. W dalszej kolejności zaproponowane rozwiązania zostały przetestowane. Doświadczenia zebrane w tej fazie pozwoliły na udoskonalenie rozwiązań, które następnie zostały upowszechnione.

Informacja o partnerach projektu:

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych w Polsce. Udziela pomocy doraźnej
i długofalowej, materialnej i finansowej osobom niepełnosprawnym bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski. Realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Uchodźczego. Więcej informacji na: www.caritas.pl.

Agrotec Polska jest niezależną firmą doradczo-badawczo-szkoleniową powstałą w 2004 roku. Spółka świadczy usługi polegające na opracowywaniu ekspertyz, specjalistycznych analiz oraz prowadzeniu szeroko rozumianych projektów badawczych i ewaluacyjnych. Wśród oferowanego przez spółkę katalogu usług, kluczowy charakter mają usługi badawcze zakładające stosowanie szerokiego katalogu ilościowych i jakościowych metod badań społecznych oraz projekty
o charakterze ewaluacji i audytu strategii, programów oraz projektów finansowanych ze środków publicznych.

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) jest organizacją samorządu gospodarczego, skupiającą ponad 150 regionalnych i branżowych izb gospodarczych. Prowadzi wielokierunkową działalność na rzecz wsparcia i rozwoju sektora przedsiębiorstw w Polsce. KIG posiada duże doświadczenie w realizacji projektów UE (ok. 195 mln w tym POKL ok. 150 mln zł) na rzecz przedsiębiorców oraz Instytucji Otoczenia Biznesu. W projektach tych zrealizowano wszystkie zamierzone cele
i osiągnięto zaplanowane rezultaty. KIG Jest liderem ogólnopolskiej Sieci KIGNET (skupiającej 86 izb i IOB). KIG uczestniczy w projektach międzynarodowych. Do omawianego projektu innowacyjnego KIG wnosi: sieć KIGNET do kontaktów z użytkownikami i rozpoznawalność wśród firm i instytucji.

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie (RIG) - działa od 1993r. Skupia ponad 130 pracodawców z województwa lubelskiego. RIG posiada bogate doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych zdobyte w trakcie przeprowadzenia ok. 320 szkoleń i seminariów dla ponad 7000 osób oraz w realizacji projektów współfinansowanych z PO KL (Poddziałanie 8.1.1 i 8.1.2; 3 projekty o wartości łącznej 1,431 mln zł).

Budżet:
1 054 014,03 PLN
Termin realizacji:
01.02.2013 - 30.04.2015

Zamawiający: 
Inne
Zakres Terytorialny: 
Lubelskie
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
45/50+
Typ usługi: 
Projekt własny
Wstecz