EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Analiza i ocena osiągniętych efektów projektu p.n. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba”

Analiza i ocena osiągniętych efektów projektu p.n. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba” zrealizowanego w latach 2011-2013 oraz określenie kierunków i możliwości zintegrowania działań dla zachowania jego trwałości i rozwoju na obszarze województwa zachodniopomorskiego, a także możliwości wsparcia finansowego w okresie programowania 2014-2020.

 
Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
 
Badanie obejmowało realizację Projektu na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przez dwóch partnerów Województwo Zachodniopomorskie (instytucja samorządowa) oraz Fundację „Szczecińska” (organizacja kościelna).
 
Badanie miało strukturę czterofazową.
Faza 1 była konceptualizacja badań w oparciu o analizę źródeł zastanych (desk research),
Faza II – eksploracja terenowa – służyła zebraniu danych na temat bieżącego funkcjonowania szlaku, dostępności obiektów i usług turystycznych, nasilenia i form aktywności turystycznej na szlaku. Istotną rolę pełniła lustracja terenowa szlaku z elementami obserwacji uczestniczącej,
Faza III to weryfikacja zebranego materiału z udziałem kluczowych interesariuszy Szlaku, przeprowadzona w formule warsztatów konsultacyjno-heurystycznych,
Faza IV obejmowała opracowanie raportu końcowego z badania.
 
W ramach badania zastosowano następujące metody badawcze:
• Analiza materiałów i danych zastanych (desk research),
• Lustracja terenowa szlaku z elementami obserwacji uczestniczącej,
• Ankieta do samodzielnego wypełnienia,
• Indywidualne wywiady pogłębione (IDI),
• Badanie kwestionariuszowe CAWI,
• Warsztaty z interesariuszami projektu,
• Blog badania.
 
Termin realizacji: 
01.08.2014 – 21.11.2014
Budżet: 
47 428,80 zł brutto
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Województwo
Zakres Terytorialny: 
Zachodniopomorskie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Kultura
Turystyka
Zarządzanie projektami
Typ usługi: 
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz