EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Badanie ewaluacyjne projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” realizowanego w ramach Działania 5.3 Priorytetu V POKL

Celem głównym projektu „Decydujmy Razem” była budowa mechanizmu partycypacji publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych.
Głównym celem ewaluacji, wskazanym przez Zamawiającego, była ocena adekwatności i skuteczności prowadzonych działań dla osiągnięcia postawionych w projekcie celów ogólnego i szczegółowych.
 
Zamawiający: Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa
 
Cele szczegółowe projektu obejmowały:
• Wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej z wykorzystaniem instrumentów animacji społecznej
• Stworzenie mechanizmu oceny i monitoringu partycypacji społecznej
• Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji publicznej
• Upowszechnienie modeli partycypacji w środowiskach lokalnych
 
Projekt składał się z 5 modułów:
1. Diagnoza i badania – realizowany przez Instytut Spraw Publicznych oraz Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych,
2. Przygotowanie kadr – animatorów, doradców i edukatorów poprzez szkolenia, budowanie sieci ponadregionalnej współpracy animatorów, cykliczne seminaria Akademii Lokalnej Polityki Publicznej, interdyscyplinarne, podyplomowe studia Uniwersytetu Gdańskiego: „Partycypacja społeczna: animacja – superwizja – ewaluacja”, stworzenie e-platformy w celu udostępnienia animatorom wiedzy i informacji w postaci e-contentów.  realizowana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska,
3. Testowanie funkcjonowania modeli partycypacji przy pomocy dwóch ścieżek metodycznych: Laboratoria wdrażania partycypacji publicznej (FRDL) i Laboratorium Animacji Społecznej (CAL i FPdŚ) oraz narzędzia monitoringu mechanizmów partycypacji obywatelskiej opracowanego przez ISP,
4. Opracowanie i rozpowszechnienie bazy dobrych praktyk, realizowane przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE,
5. Działania promocyjne: konferencje, media relations, konkursy, portal internetowy, publikacje i opracowania eksperckie, itp. 
 
W ramach badania zastosowano szeroki katalog metod ilościowych i jakościowych (m.in. Analiza dokumentów i danych zastanych, Analiza literatury przedmiotu, Monograficzne studia przypadków, Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI), Zogniskowany wywiad grupowy (tzw. grupa fokusowa - FGI),  Telefoniczne wywiady kwestionariuszowe CATI, Wywiad kwestionariuszowy realizowany przez internet (CAWI), , Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI), Analiza SWOT, Panel ekspertów, Warsztat heurystyczny).
 
Termin realizacji:
3 października 2011 – 16 marca 2012 
Budżet:
49 077,00 zł brutto
 
Zamawiający: 
Fundacja Fundusz Współpracy
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2011
Tematyka badania: 
Polityki publiczne
System zarządzania/wdrażania
Typ usługi: 
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz