EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji wewnętrznej”

Celem badania była ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin

Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Celem głównym badania było dokonanie oceny w zakresie skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim"

Celem badania było dokonanie oceny funkcjonowania systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych realizowanych na poziomie regionalnym pod kątem uwzględniania zasad: integracji, koordynacji, komplementarności i przejrzystej odpowiedzialności, a także ocena efektywności i skuteczności tego systemu.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, Departament Polityki Regionalnej, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.

„Przeprowadzenie badań oraz opracowanie i opublikowanie metodologii oceny przedsięwzięć inwestycyjnych energetycznych przedsiębiorstw sieciowych w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04 Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii”

Podstawowym celem usługi było przeprowadzenie badań wśród operatorów systemów dystrybucyjnych energii i gazu oraz interesariuszy systemu (eksperci, jst, instytucje publiczne) w celu dokonania diagnozy sytuacji na polskim rynku energetycznym oraz, w oparciu o przeprowadzone badania, opracowanie metodologii ewaluacji i weryfikacji planów rozwoju przedsiębiorstw dystrybucyjnych oraz metodologii szacowania nakładów i wydatków inwestycyjnych, przy pomocy których organ regulacji (URE) dokonywać będzie uzgadniania przedkładanych przez energetyczne przedsiębiorstwa sieciowe projektów planów rozwoju oraz dokonywać będzie weryfikacji zasadności planowanych przez ww. przedsiębiorstwa nakładów i wydatków inwestycyjnych w procesie akceptacji taryf.

Zamawiający: Fundacja „Fundusz Współpracy”, Jednostka Finansująco-Kontraktującą/Urząd Regulacji Energetyki.

Badanie pn. „Atrakcyjność inwestycyjna i potencjał gospodarczy gmin województwa śląskiego”

Celem badania była identyfikacja oraz analiza charakterystyki potencjału inwestycyjnego oraz gospodarczego gmin i powiatów województwa śląskiego.

Projekt realizowany we współpracy z Polinvest Sp. z o.o.

Zamawiający: Województwo Śląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sporządzenie Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu: „Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013”

Jednym z głównych celów przeprowadzenia prognozy było określenie na ile Strategia przyczyni się do wdrażania w województwie podkarpackim zasad zrównoważonego rozwoju, a na ile stanowić będzie dla niego zagrożenie. Ocena ta dokonana została na podstawie analizy potencjalnych oddziaływań mogących zaistnieć podczas realizacji poszczególnych działań opisanych w Strategii.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Departament Promocji, Turystyki i Sportu; Ul. Cieplińskiego 4, 35-959 Rzeszów

Ocena stopnia gotowości potencjalnych beneficjentów działania 10.2 POIiŚ do realizacji projektów w odniesieniu do stanu przygotowania dokumentacji projektowej oraz możliwości skrócenia terminu przygotowania niezbędnej dokumentacji

Głównym celem badania ewaluacyjnego była ocena przygotowania potencjalnych beneficjentów Działania 10.2 PO IiŚ 2007 – 2013 do realizacji projektów w odniesieniu do stanu przygotowania dokumentacji projektowej oraz możliwości skrócenia terminu przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Zamawiający: Instytut Nafty i Gazu ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków

Strony

Badanie wpływu polityki spójności 2007-2013 na poziom ubóstwa i zapobieganie wykluczeniu społecznemu

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
 
Głównym celem badania była ocena wpływu interwencji realizowanych w ramach polityki spójności 2007-2013 na poziom ubóstwa i zjawisko wykluczenia społecznego. 
Cel główny badania został osiągnięty przez trzy cele szczegółowe:
  • Ocena wpływu realizacji polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013 na kształtowanie się wskaźników z zakresu ubóstwa i wykluczenia społecznego
  • Ocena efektów i wyjaśnienie funkcjonowania mechanizmów polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013 w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych
  • Sformułowanie rekomendacji w celu podniesienia skuteczności i efektywności przyszłych interwencji realizowanych w obszarze zwalczania ubóstwa i zapobiegania wykluczeniu społecznemu
 
Zastosowano szereg metod i technik badawczych i analitycznych:
  • Analiza desk research
  • Analizy z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego
  • Monograficzne studia przypadku, w tym indywidualne wywiady pogłębione
  • Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ/IP
  • Studia przypadku projektów innowacyjnych
  • Wywiady grupowe (z elementami warsztatów) z interesariuszami
  • Badanie CAWI wśród Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej oraz beneficjentów projektów innowacyjnych
 
Badanie było realizowane w konsorcjum z WiseEuropa - Fundacją Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich.
 
Termin realizacji:
1.08.2017 - listopad 2017
Budżet:
225 223,07 zł brutto
Zamawiający: 
Ministerstwo Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2017
Tematyka badania: 
Ekonomia społeczna
Tworzenie i wdrażanie strategii
Włączenie społeczne
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-post
Wstecz