EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4new_-_kopia.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 

Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania było dokonanie oceny postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM 2014-2020 lub Program) dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020.
 

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020

Zamawiający: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
 
Głównym celem badania było dokonanie oceny dotyczącej postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ocena wsparcia skierowanego do społeczności romskiej w Polsce z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz innych programów realizowanych na rzecz Romów

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Celem głównym badania była ocena efektywności programów skierowanych dla Romów ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia realizacji celu szczegółowego 3 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” dla Priorytetu Inwestycyjnego 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” PO WER. 
 

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego

Zamawiający: Województwo Warmińsko – Mazurskie 
 
Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WiM 2014-2020, w tym zapisów ram i rezerwy wykonania ustalonych na poziomie osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 
Głównym celem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego była ocena mid-term postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. 
 

Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 - cz.IV

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Głównym celem badania było dokonanie kompleksowego, śródokresowego przeglądu realizacji rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 – część IV (zadanie IV) - Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. 
 

Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 - cz.III

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Cele niniejszego badania ewaluacyjnego:
1. Ocena skuteczności realizacji PROW 2014-2020, rozumiana jako ocena do jakiego stopnia cele zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte.

Strony

„Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji”

Badanie było elementem projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”. Projekt ten był realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
 
Zamawiający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Charakterystyka badania:
 
Celem badania było rozpoznanie potrzeb szkoleniowych profesjonalistów kierujących sprawy do mediacji oraz mediujących – sędziów, prokuratorów i mediatorów (o tematyce mediacyjnej), określenie medialnej strategii komunikacyjnej obejmującej wskazane przez Wykonawcę grupy docelowe oraz realizacja badania-diagnozy stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji, zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów związanych z mediacją (wraz ze wskazaniem kierunków i adresatów działań, których wdrożenie zwiększy popularność mediacji, a w konsekwencji spowoduje wzrost zastosowania mediacji, jako alternatywy wobec tradycyjnego postępowania sądowego w rozwiązywaniu sporów i konfliktów).
 
W ramach badania przeprowadzono analizy w trzech obszarach:
 
1. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych sędziów, prokuratorów i mediatorów,
2. Określenie medialnej strategii komunikacyjnej,
3. Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji.
 
Zastosowana metodologia:
W raporcie wykorzystano następujące metody i źródła danych:
 
• Analiza danych zastanych - akty prawne dotyczących mediacji, opracowania naukowe i badawcze dotyczące stanu mediacji w Polsce i w UE, materiały informacyjne dotyczące mediacji, strony internetowe ośrodków mediacji, programy szkoleń w zakresie mediacji etc.;
• Analiza danych statystycznych dotyczących liczby spraw kierowanych do sądów i prokuratur oraz liczby mediacji;
• Wyniki badania ilościowego z przedstawicielami mediatorów, sędziów i prokuratorów (badanie miało dwie tury, pierwsza dotyczyła diagnozy i zebrania informacji o faktach, a druga polegała na ocenie propozycji różnych rozwiązań i zmian w systemie mediacji w Polsce);
• Badanie ilościowe zrealizowane na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski powyżej 16 roku życia;
• Badanie ilościowe wśród kuratorów, szkół średnich, organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu adwokackiego i radcowskiego, pracowników pomocy społecznej;
• Zogniskowane wywiady grupowe zrealizowane w następujących grupach docelowych: odbiorcy mediacji (przedsiębiorcy oraz społeczeństwo, potencjalni uczestnicy działań mediacyjnych z zakresu prawa cywilnego i karnego), mediatorzy, przedstawiciele OPS, PCPR, prokuratorzy, sędziowie, policjanci, kuratorzy;
• Telefoniczne wywiady pogłębione z koordynatorami ds. mediacji w sądach okręgowych i rejonowych;
• Blog, w ramach którego pozyskiwane były informacje z docelowych środowisk dotyczących analizy diagnostycznej i badania opinii
 
Budżet:
296 049,00 zł brutto
Termin realizacji:
19.12.2014 - 17.09.2015
Zamawiający: 
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Ekonomia społeczna
Typ usługi: 
Badania społeczne
Wstecz