EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Dwa razy do tej samej rzeki. Przestrzeń Wisły jako przestrzeń zmiany kulturowej

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport, który jest podsumowaniem naszych badań, prowadzonych od kwietnia do grudnia 2015 r. w ramach projektu „Dwa razy do tej samej rzeki. Wisła jako przestrzeń zmiany kulturowej”. 

 

Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak tytuł badania wskazuje, odnosi się ono tylko do jednego aspektu wiślanej problematyki: roli Wisły w kulturze narodowej i w narodowej tożsamości oraz jej roli dla tożsamości mieszkańców położonych nad nią miejscowości. Nie próbujemy w naszym raporcie odpowiadać na pytania z zakresu gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej czy ochrony środowiska. Staraliśmy się natomiast pokazać, jak te obszary są rozumiane i „zagospodarowywane” przez różne grupy interesariuszy.

Nasz raport jest zarazem zdaniem sprawy z pewnego etapu badań, które w przyszłości chcemy rozwijać, zarówno pogłębiając i poszerzając jego tematykę, jak i – być może – prowadząc badania terenowe w innych miejscach. W roku 2015 nasze badania sprowadzały się bowiem do obszaru Warszawy i Małopolskiego Przełomu Wisły, a w pozostałej części biegu Wisły poprzestaliśmy – ze względu na ograniczone zasoby – jedynie na wstępnej eksploracji. Tym bardziej z zainteresowaniem i pełną otwartością oczekujemy od czytelników naszego raportu sugestii w zakresie tematyki, jak i zasięgu terytorialnego przyszłych badań. Mamy też nadzieję, że nasz raport – a także prezentacje wyników przyszłych badań – będą głosem w dyskusji na temat roli Wisły w polskiej kulturze, szczególnie w kontekście inicjatywy ogłoszenia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły, którą całym sercem popieramy.

Polecając państwu nasz raport chcielibyśmy też podziękować wszystkim, których współpraca i życzliwość przyczyniła się do jego powstania, między innymi Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które udzieliło nam dofinansowania, władzom samorządowym Warszawy i miejscowości Małopolskiego Przełomu Wisły, z którymi w trakcie badania współpracowaliśmy, oraz przede wszystkim tym, którzy podzielili się z nami swoimi opiniami i wiedzą w wywiadach indywidualnych oraz w trakcie organizowanych przez nas spotkań przedstawicielami społeczności lokalnych.

Raport można odnaleźć w linku.

Pozdrawiamy i zapraszamy do lektury

Zespół Badawczy 

 

 

Zamawiający: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Inne
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Kultura
Typ usługi: 
Projekt własny
Wstecz