EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena zastosowanych w RPO WM mechanizmów programowych i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla Województwa oraz ocena ich efektów i wpływu na realizację określonych zadań publicznych. 
 

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych

Podstawowym celem badania ewaluacyjnego jest wyliczenie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w odniesieniu do uczestników wsparcia realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (zwana dalej YEI lub Inicjatywą) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz dla szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO).

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Dwa razy do tej samej rzeki. Przestrzeń Wisły jako przestrzeń zmiany kulturowej

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy raport, który jest podsumowaniem naszych badań, prowadzonych od kwietnia do grudnia 2015 r. w ramach projektu „Dwa razy do tej samej rzeki. Wisła jako przestrzeń zmiany kulturowej”. 

 

Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak tytuł badania wskazuje, odnosi się ono tylko do jednego aspektu wiślanej problematyki: roli Wisły w kulturze narodowej i w narodowej tożsamości oraz jej roli dla tożsamości mieszkańców położonych nad nią miejscowości. Nie próbujemy w naszym raporcie odpowiadać na pytania z zakresu gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej czy ochrony środowiska. Staraliśmy się natomiast pokazać, jak te obszary są rozumiane i „zagospodarowywane” przez różne grupy interesariuszy.

Nasz raport jest zarazem zdaniem sprawy z pewnego etapu badań, które w przyszłości chcemy rozwijać, zarówno pogłębiając i poszerzając jego tematykę, jak i – być może – prowadząc badania terenowe w innych miejscach. W roku 2015 nasze badania sprowadzały się bowiem do obszaru Warszawy i Małopolskiego Przełomu Wisły, a w pozostałej części biegu Wisły poprzestaliśmy – ze względu na ograniczone zasoby – jedynie na wstępnej eksploracji. Tym bardziej z zainteresowaniem i pełną otwartością oczekujemy od czytelników naszego raportu sugestii w zakresie tematyki, jak i zasięgu terytorialnego przyszłych badań. Mamy też nadzieję, że nasz raport – a także prezentacje wyników przyszłych badań – będą głosem w dyskusji na temat roli Wisły w polskiej kulturze, szczególnie w kontekście inicjatywy ogłoszenia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły, którą całym sercem popieramy.

Polecając państwu nasz raport chcielibyśmy też podziękować wszystkim, których współpraca i życzliwość przyczyniła się do jego powstania, między innymi Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które udzieliło nam dofinansowania, władzom samorządowym Warszawy i miejscowości Małopolskiego Przełomu Wisły, z którymi w trakcie badania współpracowaliśmy, oraz przede wszystkim tym, którzy podzielili się z nami swoimi opiniami i wiedzą w wywiadach indywidualnych oraz w trakcie organizowanych przez nas spotkań przedstawicielami społeczności lokalnych.

Raport można odnaleźć w linku.

Pozdrawiamy i zapraszamy do lektury

Zespół Badawczy 

 

 

Zamawiający: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Inne
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Kultura
Typ usługi: 
Projekt własny
Wstecz