EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Ewaluacja działalności Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Głównym celem ewaluacji była ocena adekwatności i skuteczności prowadzonych w 2013 roku działań sieci RODM z punktu widzenia celowości ich kontynuacji
i rozwoju w latach następnych.

Zamawiający: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Do celów realizacji zadania należały również następujące elementy:

 • ocena standardów pracy konsultantów Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej;
 • ocena wyglądu głównych siedzib RODM;
 • wypracowanie standardów obsługi klienta w punktach, które podniosą jakość oferowanych usług.

Siedziby zostały ocenione pod kątem organizacji przestrzeni biurowej, dostępności materiałów informacyjnych, zastosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej
w materiałach informacyjnych i promocyjnych ośrodka.

Badanie ewaluacyjne uwzględniało także warunki zewnętrzne: kontekst debaty publicznej na temat priorytetów polityki zagranicznej w regionach oraz poziom
i intensywność współpracy międzynarodowej realizowanej w regionie.

Badanie oceniło również aspekty organizacyjne: warunki lokalowe, godziny funkcjonowania RODM, liczbę pracowników w kontekście liczby i formy realizowanych działań.

Podejście badawcze:

W badaniu zastosowanie znalazły następujące metody analityczno-badawcze:

 • Analiza danych zastanych,
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI),
 • Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI),
 • Studium przypadku,
 • Badanie z zastosowaniem techniki Tajemniczy Klient,
 • Badanie CAWI,
 • Mystery mailing,
 • Warsztat heurystyczny.

Termin realizacji:
01.10.2013 –  26.11.2013 r.
Budżet:
55 042,50 PLN

Zamawiający: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2013
Tematyka badania: 
Polityka zagraniczna
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz