EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Ewaluacja efektów realizacji projektów lotniczych realizowanych w ramach PO IiŚ

Celem badania było podsumowanie osiągnięć wdrażania projektów lotniczych, identyfikacja rezultatów i ocena wpływu realizacji tych projektów na osiągnięcie celów założonych w Programie.

Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Badanie efektów projektów lotniczych dotyczyło przede wszystkim inwestycji z zakresu bezpieczeństwa ochrony transportu lotniczego realizowanych w ramach działania 8.4 oraz zrealizowanych rzeczowo projektów w ramach działania 6.3 (pilotażowo) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Badaniem zostały objęte projekty z działania 8.4 POIiŚ dotyczące bezpieczeństwa i ochrony transportu lotniczego. Realizowane były one w portach lotniczych w: Krakowie, Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie. Badanie efektów działania 6.3 POIiŚ dotyczyło tylko tych portów lotniczych, w których projekty zostały już rzeczowo zrealizowane, tj. Gdańsk, Wrocław i Rzeszów. W konsekwencji efekt synergiczny obydwu działań mógł być zbadany
w porcie lotniczym w Gdańsku i we Wrocławiu.

Podejście badawcze:

W badaniu zastosowano wzajemnie uzupełniające się metody badawcze, które objęły wszystkich kluczowych interesariuszy:

  • beneficjentów projektów (porty lotnicze) – poprzez telefoniczne wywiady pogłębione,
  • administrację publiczną na różnych szczeblach POIiŚ (IZ, IP i IW) - poprzez wywiady indywidualne i grupowe,
  • przedsiębiorców – poprzez ankietę internetową CAWI,
  • samorządy na szczeblu lokalnym i regionalnym – poprzez telefoniczne wywiady pogłębione,
  • pasażerów – poprzez bezpośrednie badanie ankietowe w portach lotniczych,
  • ekspertów – poprzez ich udział w zespole badawczym oraz w panelu ekspertów.

Całość prac badawczych została poprzedzona analizą danych zastanych oraz innych dokumentów branżowych.

Termin realizacji:
01.10.2013 – 20.12.2013
Budżet:
117 157,50 PLN

Zamawiający: 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2013
Tematyka badania: 
Transport
Typ usługi: 
Ewaluacja projektu
Wstecz