EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena zastosowanych w RPO WM mechanizmów programowych i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla Województwa oraz ocena ich efektów i wpływu na realizację określonych zadań publicznych. 
 

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych

Podstawowym celem badania ewaluacyjnego jest wyliczenie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w odniesieniu do uczestników wsparcia realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (zwana dalej YEI lub Inicjatywą) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz dla szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO).

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Ewaluacja ex-ante Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020+

Zamawiający: M. St. Warszawa, Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Charakterystyka badania:
Badanie pozwoliło udzielić odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

1. Czy interwencja publiczna w postaci ZIT WOF trafnie odpowiada na zdiagnozowane wyzwania i potrzeby społeczno-ekonomiczne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego? (Sprawdzenie poprawności diagnozy sytuacji Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: trafności zdiagnozowanych potrzeb i wyzwań rozwojowych. Ocena wiarygodności przedstawionych trendów).

2. Czy logika interwencji zaproponowana w ramach Strategii ZIT WOF umożliwi realizację założonych celów rozwojowych? (Ocena trafności doboru celów szczegółowych i operacyjnych w kontekście zdiagnozowanych potrzeb i wyzwań rozwojowych, ocena trafności doboru priorytetowych działań, ocena spójności wewnętrznej dokumentu, ocena skuteczności i użyteczności).

3. Czy założenia i cele Strategii ZIT WOF są spójne z najważniejszymi politykami i strategiami na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym, w tym w szczególności ze strategią Europa 2020, Umową Partnerstwa, Krajową Polityką Miejską oraz w szczególności z RPO WM 2014-2020? (Ocena spójności zewnętrznej dokumentu ze szczególnym uwzględnieniem spójności z założeniami polityki miejskiej oraz z celami RPO WM 2014-2020).

4. Czy Strategia ZIT WOF uwzględnia cele polityk horyzontalnych i przyczynia się do realizacji tych celów (realizacja zasad równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju)? (Ocena wkładu Strategii ZIT WOF w realizację polityk horyzontalnych na poziomie RPO WM 2014-2020).

5. Czy i w jakim zakresie istniejący układ instytucjonalny (w tym zasoby ludzkie) jest wystarczający do realizacji założeń i celów Strategii ZIT WOF? (Ocena realności i efektywności planowanego systemu wdrażania Strategii ZIT WOF).

6. Czy założenia Strategii ZIT WOF 2014-2020+ umożliwiają skuteczną i efektywną realizację procesów monitorowania i ewaluacji? (Ocena skuteczności i efektywności Systemu Monitoringu Strategii ZIT WOF).

 

W ramach badania zastosowano następujące metody badawcze:
• Desk research,
• Indywidualne wywiady pogłębione,
• Analizy eksperckie.
 
Termin realizacji: 
19.11.2014 – 18.12.2014
Budżet: 
39 936,38 zł brutto
Zamawiający: 
Miasto
Zakres Terytorialny: 
Mazowieckie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Infrastruktura transportowa
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-ante
Pomoc techniczna
Wstecz