EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Ewaluacja ex-post projektu pn. „Polski Most Krzemowy”

Głównym celem badania było dokonanie oceny osiągnięcia wskazanych celów programu oraz wskaźników produktu i rezultatów Projektu. Zgromadzona wiedza stanowić będzie podstawę do wypracowania rekomendacji, mających na celu wskazanie pożądanych form i kierunków interwencji publicznych związanych z promocją międzynarodową polskich MŚP, w tym ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw działających w branżach nowoczesnych technologii na wybranych rynkach.
 
Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
 

Realizacja Projektu „Polski Most Krzemowy” Poddziałanie 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” służy osiągnięciu:

  • głównego celu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), jakim jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa,
  • celu szczegółowego POIG, jakim jest zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
  • celu działania 6.2 POIG, jakim jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej,

jak również:

  • realizacji celów określonych w projekcie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2011-2020, w szczególności jej celu nr 4 - Wzrostu umiędzynarodowienia polskiej gospodarki - i wpisuje się w kierunki działań określone w punkcie 4.1 tego dokumentu.
  • celu ogólnego określonego w Planie Strategicznym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jakim jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, jak również celu operacyjnego - wspieranie aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw prowadzących lub podejmujących działalność innowacyjną.

Projekt miał charakter pilotażowy, jego realizacja służy przetestowaniu instrumentu wsparcia promocji międzynarodowej polskich MŚP działających w branżach nowoczesnych technologii. Wiedza i doświadczenia zdobyte w ramach Projektu zostaną wykorzystane przy jego kolejnych edycjach oraz przy rozszerzaniu go na kolejne, wiodące w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, ośrodki w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach.

Powyższe cele miały zostać osiągnięte dzięki wsparciu informacyjnemu, doradczemu i szkoleniowemu oraz powiązaniu przedsiębiorstw (uczestników projektu) z przedsiębiorstwami oraz przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu działających w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych.

Podejście badawcze:

W ramach badania wykorzystano następujące metody badawcze i analityczne:

  • Analiza danych zastanych (desk research),
  • Badanie ilościowe - CAWI z grupą przedsiębiorstw (beneficjentów projektu „Polski Most Krzemowy”),
  • Badanie jakościowe – Diady, IDI, TDI/Skype.
Budżet:
61 848,86 zł
Termin realizacji:
05.10.2015 - 10.12.2015
Zamawiający: 
PARP
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Atrakcyjność inwestycyjna
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Polityki publiczne
Przedsiębiorczość
Rozwój regionalny
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-post
Wstecz