EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4new_-_kopia.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 

Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania było dokonanie oceny postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM 2014-2020 lub Program) dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020.
 

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020

Zamawiający: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
 
Głównym celem badania było dokonanie oceny dotyczącej postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ocena wsparcia skierowanego do społeczności romskiej w Polsce z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz innych programów realizowanych na rzecz Romów

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Celem głównym badania była ocena efektywności programów skierowanych dla Romów ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia realizacji celu szczegółowego 3 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” dla Priorytetu Inwestycyjnego 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” PO WER. 
 

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego

Zamawiający: Województwo Warmińsko – Mazurskie 
 
Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WiM 2014-2020, w tym zapisów ram i rezerwy wykonania ustalonych na poziomie osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 
Głównym celem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego była ocena mid-term postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. 
 

Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 - cz.IV

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Głównym celem badania było dokonanie kompleksowego, śródokresowego przeglądu realizacji rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 – część IV (zadanie IV) - Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. 
 

Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 - cz.III

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Cele niniejszego badania ewaluacyjnego:
1. Ocena skuteczności realizacji PROW 2014-2020, rozumiana jako ocena do jakiego stopnia cele zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte.

Strony

Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku

Celem badania była ocena stopnia realizacji strategii dla poszczególnych celów strategicznych, ocena systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii, a także ocena sposobu komunikacji Strategii.
 
Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
 
 
 
 
Jedną z części badania była ocena poszczególnych celów strategicznych:
 
Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy
Cel strategiczny 2. Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej
Cel strategiczny 3. Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniających pozycję Warszawy w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim
Cel strategiczny 4. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych
Cel strategiczny 5. Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego
 
W ramach badania dokonano również oceny systemu zarządzania i wdrażania Strategii, stosując kryteria skuteczności, efektywności i użyteczności.
 
Badanie składało się z poszczególnych celów szczegółowych:
  • Ocena efektów Strategii (tj. produktów i rezultatów) oraz identyfikacja czynników sukcesu lub ryzyk osiągnięcia skwantyfikowanych celów;
  • Ocena, czy warunki zewnętrzne wdrażania Strategii się zmieniły (np. jej aktualność względem zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, założeń dokumentów programowych Unii Europejskiej, polityk krajowych, kontekstu prawnego, diagnozy potrzeb etc.) i czy w tym kontekście cele Strategii pozostają aktualne;
  • Ocena wpływu i użyteczności zakończonych działań, tj. ocena zadań zakończonych w ewaluowanym okresie w ramach poszczególnych celów operacyjnych Strategii;
  • Ocena systemu zarządzania – tzn. sprawności przepływu informacji, dokumentów, środków finansowych i realizacji zadań oraz identyfikacja barier wdrażania Strategii, a także funkcjonującego systemu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji oraz ocena działań komunikacyjnych.
  • Ocena zaplanowana w trzech pierwszych celach badania została przeprowadzona dla poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych ), a ocena sposobu organizacji procesu realizacji odnosi się do wdrażania Strategii, monitoringu i ewaluacji oraz działań komunikacyjnych. Wnioski z tych analiz posłużyły do opracowania horyzontalnej oceny Strategii oraz wypracowania strategicznych i operacyjnych rekomendacji.
 
Kluczową metodą badawczą, szczególnie dla oceny stopnia realizacji Strategii dla poszczególnych celów strategicznych była analiza dokumentów i danych zastanych, która objęła: dane statystyczne ogólnodostępne statystyki publicznej, dane z monitoringu wskaźnikowego i zadaniowego Strategii, regulaminy organizacyjne UM, plany i raporty z działalności biur Urzędu m.st. Warszawy, raporty naukowo-badawcze dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Warszawy w okresie objętym ewaluacją, a także dokumenty strategiczne na poziomie miasta, regionu, kraju oraz UE.  
 
Budżet:
128 473,50zł
Termin realizajci:
12.05.2015 - 16.10.2015
Zamawiający: 
Miasto
Zakres Terytorialny: 
Mazowieckie
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja mid-term
Wstecz