EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Strony

Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach drogowych i kolejowych realizowanych w ramach POIiŚ wobec rozwiązań stosowanych w innych krajach członkowskich UE

Celem badania była ocena rozwiązań stosowanych w celu oceny i wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i na usługi w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego, w projektach drogowych i kolejowych współfinansowanych w ramach POIiŚ poprzez analizę porównawczą z innymi krajami członkowskimi UE (benchmarking) wraz z wnioskami na przyszłą perspektywę.

Projekt realizowany w konsorcjum z Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o. (ul. E. Jelinka 21, 01-646 Warszawa).

Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Chałubińskiego 4/6, 00 - 928 Warszawa

 

Rozwiązania, o których mowa powyżej dotyczą przede wszystkim: stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert, obowiązku i sposobu określania znaczenia (wag) kryteriów, sposobu oceny potencjału wykonawcy, formułowania warunków udziału w postępowaniu, oceny rażąco niskiej ceny i odrzucania ofert.

Podejście badawcze:

W badaniu zastosowanie znalazły następujące metody badawcze:

  • Analiza dokumentów i danych zastanych;
  • Ankieta internetowa CAWI;
  • Studia przypadku;
  • Benchmarking;
  • Zogniskowany wywiad grupowy;
  • Indywidualne wywiady pogłębione;
  • Telefoniczne wywiady pogłębione;
  • Panel ekspertów;
  • Warsztat heurystyczny.

Termin realizacji:
26.11.2013 r. – 18.04.2014 
Budżet:
272 045,25 PLN

Zamawiający: 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Infrastruktura transportowa
Typ usługi: 
Analiza sektorowa/branżowa
Wstecz