EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych - Pierwsza analiza wskaźnikowa (2020)

Raport stanowi pierwszą analizę wartości wskaźników opracowaną w ramach wieloletniego badania  „Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Podstawowym celem tej ewaluacji jest ustalenie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego.

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania była ocena trafności i użyteczności Strategii Komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności, efektywności i trwałości działań informacyjno-komunikacyjnych realizowanych przez instytucje zaangażowane w jej realizację. 
 
Zamawiający: Województwo Łódzkie
 
Na szczegółowe cele badania składały się: 
• ocena czy przyjęte w Strategii Komunikacji RPO WŁ 2014-2020 zasady prowadzenia działań informacyjno-komunikacyjnych oraz przyjęte formy kontaktu z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami są trafne. Ponadto celem niniejszego badania będzie zweryfikowanie czy właściwie określono sposoby komunikacji z grupami docelowymi oraz czy wszystkie aspekty działań informacyjno-komunikacyjnych istotne z punktu widzenia użyteczności tych działań zostały określone w sposób wyczerpujący; 
• ocena czy zostały osiągnięte cele określone w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tj.:
    • przeprowadzenie w I-IV kwartale 2016 r. kampanii informacyjnej nt. RPO WŁ 2014-2020 skierowanej do ogółu społeczeństwa oraz do potencjalnych beneficjentów;
    • koncentracja na informowaniu potencjalnych beneficjentów i mieszkańców województwa o możliwościach dofinansowania projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 poprzez działania m.in. Punktów Konsultacyjnych IP, strony internetowe, szkolenia, audycje telewizyjne i radiowe, artykuły prasowe, foldery, eventy;
    • wspieranie beneficjentów przy realizacji projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 poprzez działania m.in. Punktów Konsultacyjnych IP, strony internetowe, szkolenia, spotkania informacyjne;
    • osiągnięcie celów szczegółowych Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020.
 
Metodologia badania:
• Analiza danych zastanych (desk research)
• Badanie PAPI/CAPI
• Badanie CATI z mieszkańcami województwa łódzkiego
• Badanie CATI z potencjalnymi beneficjentami - przedsiębiorcami
• Badanie CAWI z beneficjentami RPO WŁ 2014-2020 
• Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) 
• UX (User Experience)
• FGI z poszczególnymi grupami docelowymi
• Analiza lingwistyczno-semiotyczna 
 
Budżet:
90 405,00 zł brutto
Termin realizacji:
24.08.2016-12.12.2016
 
Zamawiający: 
Województwo
Zakres Terytorialny: 
Łódzkie
Rok realizacji: 
2016
Tematyka badania: 
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz