EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest całościowa ocena działań podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WM 2014-2020)  w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych wraz z oceną efektów ich realizacji.

 

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji w ramach działań pro środowiskowych oraz z zakresu ochrony dóbr zarówno naturalnych i kulturowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Celem głównym ewaluacji była ocena wpływu realizowanych projektów w aspekcie ekologicznym/przyrodniczym, społecznym i gospodarczym województwa świętokrzyskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Wykonanie badania ewaluacyjnego on-going programu z zakresu obronności i bezpieczeństwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”

Głównym celem ewaluacji było określenie aktualności Programu z zakresu obronności i bezpieczeństwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” oraz sprawności systemu jego wdrażania i realizacji, w aspekcie osiągania przyjętych celów Programu i poszczególnych projektów.

 

 

Badania rozpoznawalności marki „Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” w województwie śląskim

Celem badania była diagnoza marki „Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” w kontekście realizowanych działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych na temat ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III OP PO WER.

Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena zastosowanych w RPO WM mechanizmów programowych i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla Województwa oraz ocena ich efektów i wpływu na realizację określonych zadań publicznych. 
 

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Strony

Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania była ocena trafności i użyteczności Strategii Komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności, efektywności i trwałości działań informacyjno-komunikacyjnych realizowanych przez instytucje zaangażowane w jej realizację. 
 
Zamawiający: Województwo Łódzkie
 
Na szczegółowe cele badania składały się: 
• ocena czy przyjęte w Strategii Komunikacji RPO WŁ 2014-2020 zasady prowadzenia działań informacyjno-komunikacyjnych oraz przyjęte formy kontaktu z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami są trafne. Ponadto celem niniejszego badania będzie zweryfikowanie czy właściwie określono sposoby komunikacji z grupami docelowymi oraz czy wszystkie aspekty działań informacyjno-komunikacyjnych istotne z punktu widzenia użyteczności tych działań zostały określone w sposób wyczerpujący; 
• ocena czy zostały osiągnięte cele określone w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tj.:
    • przeprowadzenie w I-IV kwartale 2016 r. kampanii informacyjnej nt. RPO WŁ 2014-2020 skierowanej do ogółu społeczeństwa oraz do potencjalnych beneficjentów;
    • koncentracja na informowaniu potencjalnych beneficjentów i mieszkańców województwa o możliwościach dofinansowania projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 poprzez działania m.in. Punktów Konsultacyjnych IP, strony internetowe, szkolenia, audycje telewizyjne i radiowe, artykuły prasowe, foldery, eventy;
    • wspieranie beneficjentów przy realizacji projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020 poprzez działania m.in. Punktów Konsultacyjnych IP, strony internetowe, szkolenia, spotkania informacyjne;
    • osiągnięcie celów szczegółowych Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020.
 
Metodologia badania:
• Analiza danych zastanych (desk research)
• Badanie PAPI/CAPI
• Badanie CATI z mieszkańcami województwa łódzkiego
• Badanie CATI z potencjalnymi beneficjentami - przedsiębiorcami
• Badanie CAWI z beneficjentami RPO WŁ 2014-2020 
• Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) 
• UX (User Experience)
• FGI z poszczególnymi grupami docelowymi
• Analiza lingwistyczno-semiotyczna 
 
Budżet:
90 405,00 zł brutto
Termin realizacji:
24.08.2016-12.12.2016
 
Zamawiający: 
Województwo
Zakres Terytorialny: 
Łódzkie
Rok realizacji: 
2016
Tematyka badania: 
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz