EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4new_-_kopia.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu „Głęboka woda” na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem badania była ocena wpływu emisji drugiego sezonu serialu „Głęboka woda” w telewizji ogólnopolskiej na wiedzę szerokiego grona odbiorców nt. działań zawartych w projektach realizowanych i nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach EFS.

Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu dokumentu strategicznego zawierającego rekomendacje dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Plan oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych

Przedmiotem zamówienia była oceny oddziaływania na środowisko  ustaleń projektu  dokumentu strategicznego zawierającego rekomendacje dla  Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Plan oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Celem wsparcia doradczego było wypracowanie wspólnie z Zamawiającym, zapisów projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Badanie zrealizowane zostało w konsorcjum z firmą Ecorys Polska Sp. z o.o.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego W Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - pakiet I

Przedmiotem badania była ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Badanie dotyczyło ewaluacji 5 projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet

Badanie skupiało się na następujących celach:

 • Ocena skuteczności form wsparcia oferowanych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL w województwie wielkopolskim w zakresie aktywności zawodowej kobiet,
 • Propozycje rozwiązań możliwych do realizacji w ramach EFS w priorytecie inwestycyjnym Równouprawnienie płci na rynku pracy oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie programowania 2014-2020.

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

Identyfikacja problemów i barier w realizacji IX i X priorytetu PO IiŚ w ocenie Wnioskodawców, pogłębiona o analizę przyczyn braku spełnienia kryteriów oceny projektów przez projekty odrzucone w działaniach 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 PO IiŚ

Celem badania było zidentyfikowanie problemów i barier w realizacji Działań 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 POIiŚ w ocenie Wnioskodawców i Instytucji Wdrażającej na poziomie oceny wniosków o dofinansowanie, zawierania umów oraz rozliczania wniosków o płatność.

Zamawiający: Ministerstwo Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Wykonanie usługi doradczej pn.: „Szacowanie wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”

Głównym celem badania było oszacowanie wartości docelowej wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zamawiający: Województwo Lubuskie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7

Strony

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 
Na cele szczegółowe badania składają się: 
Zadanie 1: Weryfikacja czy dokonana w ramach badania pn. Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ocena Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 jest nadal aktualna tj. sprawdzenie czy zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych oraz przyjęte formy kontaktu z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami są trafne. Zweryfikowane zostanie także czy właściwie określono sposoby komunikacji z grupami docelowymi  oraz czy wszystkie aspekty działań informacyjno-promocyjnych, istotne z punktu widzenia użyteczności tych działań, zostały określone w sposób wyczerpujący w Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020. Ponadto sprawdzona zostanie zgodność zapisów Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 z ewentualnymi nowymi wymogami wynikającymi z dokumentów wyższego rzędu (m.in. akty prawa, wytyczne).
Zadanie 2: Ocena realizacji działań określonych w RPD 2018 w ramach RPO WŁ 2014-2020.
 
Metody i techniki badawcze i analityczne:
 • Analiza danych zastanych (desk research)
 • Badanie PAPI/CAPI z mieszkańcami województwa
 • Badanie PAPI z uczestnikami wydarzeń (Mixer Regionalny i DOFE)
 • Ankieta do samodzielnego wypełnienia
 • Badanie CATI na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców
 • Badanie CAWI z beneficjentami RPO WŁ 2014-2020
 • Analiza lingwistyczno-semiotyczna
 • Badanie kwestionariuszowe CAWI z uczestnikami projektów
 • Monitoring Internetu
 
 
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Łódzkie
Rok realizacji: 
2018
Tematyka badania: 
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz