EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja podsumowująca efekty projektów realizowanych w latach 2011-2020 w obszarze bezpieczeństwa i obronności

Cel główny ewaluacji: Ocena i podsumowanie użyteczności projektów wyłonionych w ramach 15 naborów [3 programów – łącznie 5 naborów oraz 10 konkursów]  (2011-2020) z obszaru obronności i bezpieczeństwa z punktu rozwoju potencjału naukowego i przemysłowego w tym obszarze oraz celów strategicznych państwa.

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w RPO WL 2014-2020

Głównym efektem badania jest ocena wpływu interwencji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym, gospodarczym województwa lubelskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze w ramach RPO WL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest całościowa ocena działań podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WM 2014-2020)  w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych wraz z oceną efektów ich realizacji.

 

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji w ramach działań pro środowiskowych oraz z zakresu ochrony dóbr zarówno naturalnych i kulturowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Celem głównym ewaluacji była ocena wpływu realizowanych projektów w aspekcie ekologicznym/przyrodniczym, społecznym i gospodarczym województwa świętokrzyskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Strony

Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej

Celem głównym badania jest ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach OP VIII i działania 6.2 OP VI na poprawę wewnętrznej spójności społecznej i terytorialnej województwa podkarpackiego.

Cele szczegółowe badania odnoszą się do poszczególnych obszarów wsparcia:
•    Cel szczegółowy nr 1. Ocena wpływu interwencji w zakresie promowania włączenia społecznego oraz przeciwdziałania ubóstwu i dyskryminacji zarówno w wymiarze zatrudnieniowym jak i społecznym;
•    Cel szczegółowy nr 2 Ocena wpływu wsparcia w zakresie poprawy dostępu do wysokiej jakości i przystępnych cenowo usług zdrowotnych i społecznych, w tym usług pomocy rodzinie i pieczy zastępczej oraz wpływ interwencji na sytuację odbiorców wsparcia;
•    Cel szczegółowy nr 3. Ocena wpływu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym ich wpływu na trwałość przedsiębiorstw społecznych oraz trwałość i jakość miejsc pracy w nich utworzonych w odniesieniu do poprawy sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
•    Cel szczegółowy nr 4. Sformułowanie rekomendacji dotyczących nowej perspektywy finansowej 2021-2027 w obszarze spójności społecznej.
Metodologia:
  • Analiza danych zastanych (desk research)
  • indywidualne wywiady pogłębione
  • Badanie ilościowe CAWI/CATI (mix- mode)
  • Studia przypadków
  • Warsztat ewaluacyjny
  • Studium statystyczne
Termin realizacji:
16.07.2021-
Budżet:
266 910,00 zł brutto
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Podkarpackie
Rok realizacji: 
2021
Tematyka badania: 
Ekonomia społeczna
Włączenie społeczne
Zdrowie
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz