EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych - Pierwsza analiza wskaźnikowa (2020)

Raport stanowi pierwszą analizę wartości wskaźników opracowaną w ramach wieloletniego badania  „Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Podstawowym celem tej ewaluacji jest ustalenie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego.

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020

Głównym celem badania była  ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014 - 2020 w województwie opolskim w ramach RPO WO 2014-2020.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu.

W ramach projektu Wykonawca skupił się na dokonaniu szerokich analiz, popartych jakościową oceną zjawisk, w ramach następujących celów szczegółowych:

 • analiza zawodności mechanizmów rynkowych, nieoptymalnego poziomu inwestycji oraz potrzeb inwestycyjnych w obszarach polityki i celów tematycznych lub priorytetów inwestycyjnych, którymi należy się zająć, aby przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w ramach priorytetu i które należy wesprzeć dzięki instrumentom finansowym;
 • ocena wartości dodanej instrumentów finansowych, które mają być wspierane z funduszy, spójności z innymi formami interwencji publicznej na tym samym rynku, ewentualnych konsekwencji w zakresie pomocy państwa, proporcjonalności planowanej interwencji i środków minimalizowania zakłóceń rynku;
 • szacunki dotyczące dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych, które mogą zostać potencjalnie zgromadzone w ramach instrumentu finansowego aż do poziomu ostatecznego odbiorcy (oczekiwany efekt dźwigni), w tym – w stosownych przypadkach – ocenę zapotrzebowania na preferencyjne wynagrodzenie
  i jego poziom, by przyciągnąć odpowiadające wsparciu z funduszy środki pochodzące od inwestorów prywatnych lub opis mechanizmów, które będą stosowane, by określić zapotrzebowanie na takie preferencyjne wynagrodzenie i jego zakres, takie jak konkurencyjny lub odpowiednio niezależny proces oceny;
 • ocena doświadczeń zdobytych podczas stosowania podobnych instrumentów i ocen ex ante przeprowadzonych w przeszłości przez państwo członkowskie,
  a także w jaki sposób te doświadczenia zostaną zastosowane w przyszłości;
 • proponowana strategia inwestycyjna, w tym analiza opcji wdrożeniowych w znaczeniu wynikającym z art. 38 Rozporządzenia, produkty finansowe, które mają zostać zaoferowane, docelowych ostatecznych odbiorców, i – w stosownych przypadkach – zakładane łączenie ze wsparciem dotacyjnym;
 • wyszczególnienie spodziewanych rezultatów i jak dany instrument finansowy ma przyczyniać się do wniesienia wkładu w osiąganie konkretnych celów ustanowionych w ramach właściwego priorytetu, w tym wskaźniki dla takiego wkładu.

Podejście badawcze:

W celu realizacji projektu zastosowano następujące metody analityczno-badawcze:

 • Analiza dostępności danych zastanych;
 • Analiza materiałów w poszczególnych obszarach badawczych, przegląd literatury;
 • Wywiady fokusowe – efektywne wywiady z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących RPO WO 2014-2020 oraz operatorami (pośrednikami) finansowymi z regionu opolskiego;
 • Badanie CATI wśród przedsiębiorców;
 • Wywiady IDI z ekspertami w zakresie instrumentów finansowych;
 • Analiza danych: jakościowa, statystyczna, ekspercka.

Termin realizacji:
10.07.2014 – 17.10.2014
Budżet:
69.482,70 PLN

Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Opolskie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Instrumenty finansowe
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-ante
Wstecz