EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4new_-_kopia.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu „Głęboka woda” na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem badania była ocena wpływu emisji drugiego sezonu serialu „Głęboka woda” w telewizji ogólnopolskiej na wiedzę szerokiego grona odbiorców nt. działań zawartych w projektach realizowanych i nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach EFS.

Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu dokumentu strategicznego zawierającego rekomendacje dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Plan oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych

Przedmiotem zamówienia była oceny oddziaływania na środowisko  ustaleń projektu  dokumentu strategicznego zawierającego rekomendacje dla  Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Plan oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Celem wsparcia doradczego było wypracowanie wspólnie z Zamawiającym, zapisów projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Badanie zrealizowane zostało w konsorcjum z firmą Ecorys Polska Sp. z o.o.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego W Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - pakiet I

Przedmiotem badania była ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Badanie dotyczyło ewaluacji 5 projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet

Badanie skupiało się na następujących celach:

  • Ocena skuteczności form wsparcia oferowanych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL w województwie wielkopolskim w zakresie aktywności zawodowej kobiet,
  • Propozycje rozwiązań możliwych do realizacji w ramach EFS w priorytecie inwestycyjnym Równouprawnienie płci na rynku pracy oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie programowania 2014-2020.

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

Identyfikacja problemów i barier w realizacji IX i X priorytetu PO IiŚ w ocenie Wnioskodawców, pogłębiona o analizę przyczyn braku spełnienia kryteriów oceny projektów przez projekty odrzucone w działaniach 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 PO IiŚ

Celem badania było zidentyfikowanie problemów i barier w realizacji Działań 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 POIiŚ w ocenie Wnioskodawców i Instytucji Wdrażającej na poziomie oceny wniosków o dofinansowanie, zawierania umów oraz rozliczania wniosków o płatność.

Zamawiający: Ministerstwo Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Wykonanie usługi doradczej pn.: „Szacowanie wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”

Głównym celem badania było oszacowanie wartości docelowej wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zamawiający: Województwo Lubuskie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7

Strony

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 
Zadanie będzie polegało na wykonywaniu trzech typów badań w okresie realizacji umowy:
1. badania jakościowe (m.in. FGI, IDI) wczesnych form reklamowych na potrzeby kampanii marki Fundusze Europejskie pod względem m.in. zauważalności, rozumienia komunikowanej treści, wpływu na wizerunek marki, a także sposobów minimalizacji ewentualnego negatywnego wpływu, oraz innych elementów, ustalanych z Zamawiającym na potrzeby badania poszczególnych reklam;
2. badania ilościowe (CAPI) uczestników Dni Otwartych Funduszy Europejskich, realizowanych w różnych lokalizacjach w Polsce pod względem atrakcyjności wydarzenia, poziomu dotarcia i zrozumienia komunikatu, oczekiwań związanych z udziałem w wydarzeniu, motywacji do udziału w wydarzeniu i źródeł informacji o nim;
3. kodowanie ankiet pochodzących ze szkoleń lub spotkań prowadzonych przez Zamawiającego, dostarczenie Zamawiającemu bazy z wprowadzonymi wynikami w formie elektronicznej oraz opracowanie podsumowania wyników w formie tabelarycznej, graficznej i opisowej.
 
Termin realizacji:
kwiecień 2018 - kwiecień 2019
Budżet:
314 368,56 zł brutto
Zamawiający: 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
Badanie opinii społecznej/ badanie marketingowe
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Typ usługi: 
Badania rynku
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz