EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena zastosowanych w RPO WM mechanizmów programowych i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla Województwa oraz ocena ich efektów i wpływu na realizację określonych zadań publicznych. 
 

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych

Podstawowym celem badania ewaluacyjnego jest wyliczenie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w odniesieniu do uczestników wsparcia realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (zwana dalej YEI lub Inicjatywą) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz dla szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO).

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45/50+ w województwie wielkopolskim

Celem badania była ocena skuteczności dotychczas realizowanych działań w ramach PO KL na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej w województwie wielkopolskim oraz wskazanie rozwiązań możliwych do realizacji w ramach EFS w latach 2014 – 2020 w zakresie wydłużania aktywności zawodowej i aktywnego starzenia się, w tym dopasowania kwalifikacji do zmieniających się możliwości psychofizycznych pracowników.
 
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
 
Wypracowane w badaniu rekomendacje oraz wnioski służą instytucjom zaangażowanym we wdrażanie WRPO 2014+ do realizacji skutecznych działań wspierających aktywność zawodową mieszkańców woj. wielkopolskiego w wieku powyżej 45 lat.
 
W trakcie realizacji badania najważniejszym kryterium ewaluacyjnym była skuteczność. Kryterium pozwoliło ocenić, do jakiego stopnia wsparcie realizowane w PO KL na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej w województwie wielkopolskim umożliwiło/pozwoliło na osiągnięcie założonych celów.
 
Badanie odpowiedziało m.in. na następujące pytania badawcze:
• Jakie formy wsparcia realizowano w projektach w ramach Priorytetów VI-IX PO KL na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej w województwie wielkopolskim?
• Czy oferowane w ramach projektów formy wsparcia były skuteczne? Jeśli tak, to co wpływało na ich skuteczność? Jeśli nie, to dlaczego? Które formy wsparcia były najpopularniejsze, a które najskuteczniejsze?
• Czy jest różnica w skuteczności projektów realizowanych w ramach Priorytetów VI-IX PO KL dedykowanych dla osób w wieku 45 lat i więcej a skutecznością innych projektów, w których udział nie był ograniczony przez wiek uczestników? Jeśli tak, to jak duża jest to różnica i z czego wynika?
• Jakie mechanizmy (w tym zidentyfikowane jako skuteczne w innych państwach, w tym UE) możliwe do realizacji w ramach WRPO 2014+ należy wdrażać w celu wspierania wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku 45 lat i więcej?
• Jakie mechanizmy (w tym zidentyfikowane jako skuteczne w innych państwach UE) możliwe do realizacji w ramach WRPO 2014+ należy wdrażać w celu wspierania wydłużania aktywności zawodowej pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie?
• W jaki sposób projekty realizowane w ramach WRPO 2014+ mogą stymulować mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku 45 lat i więcej do aktywności zawodowej?
 
Podejście badawcze:
W ramach badania zaplanowano zastosowanie licznych jakościowych i eksperckim metod badawczych, m.in.:
• Analiza dokumentów (Dokumenty programowe PO KL i dokumenty strategiczne; Raporty i badania dotyczące skuteczności poszczególnych form wsparcia; Statystyki publiczne; Dane sprawozdawcze z regionalnego komponentu PO KL; Opracowania krajowe i zagraniczne);
• Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami, przedstawicielami NGO i pracodawcami;
• Badania kwestionariuszowe CATI z projektodawcami, pracodawcami, mieszkańcami Wielkopolski w wieku 40+;
• Badanie kwestionariuszowe CAPI z uczestnikami projektów;
• Badanie kwestionariuszowe CAWI z NGO;
• Studium przypadku z projektodawcami;
• Benchmarking rozwiązań zagranicznych w obszarze wydłużenia aktywności zawodowej.
 
Termin realizacji:
30.07.2014 – 26.11.2014
Budżet:
124 421,57 zł
Zamawiający: 
WUP
Zakres Terytorialny: 
Wielkopolskie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
45/50+
Typ usługi: 
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz