EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4new_-_kopia.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 

Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania było dokonanie oceny postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM 2014-2020 lub Program) dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020.
 

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020

Zamawiający: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
 
Głównym celem badania było dokonanie oceny dotyczącej postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ocena wsparcia skierowanego do społeczności romskiej w Polsce z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz innych programów realizowanych na rzecz Romów

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Celem głównym badania była ocena efektywności programów skierowanych dla Romów ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia realizacji celu szczegółowego 3 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” dla Priorytetu Inwestycyjnego 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” PO WER. 
 

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego

Zamawiający: Województwo Warmińsko – Mazurskie 
 
Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WiM 2014-2020, w tym zapisów ram i rezerwy wykonania ustalonych na poziomie osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 
Głównym celem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego była ocena mid-term postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. 
 

Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 - cz.IV

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Głównym celem badania było dokonanie kompleksowego, śródokresowego przeglądu realizacji rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 – część IV (zadanie IV) - Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. 
 

Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 - cz.III

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Cele niniejszego badania ewaluacyjnego:
1. Ocena skuteczności realizacji PROW 2014-2020, rozumiana jako ocena do jakiego stopnia cele zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte.

Strony

Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45/50+ w województwie wielkopolskim

Celem badania była ocena skuteczności dotychczas realizowanych działań w ramach PO KL na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej w województwie wielkopolskim oraz wskazanie rozwiązań możliwych do realizacji w ramach EFS w latach 2014 – 2020 w zakresie wydłużania aktywności zawodowej i aktywnego starzenia się, w tym dopasowania kwalifikacji do zmieniających się możliwości psychofizycznych pracowników.
 
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
 
Wypracowane w badaniu rekomendacje oraz wnioski służą instytucjom zaangażowanym we wdrażanie WRPO 2014+ do realizacji skutecznych działań wspierających aktywność zawodową mieszkańców woj. wielkopolskiego w wieku powyżej 45 lat.
 
W trakcie realizacji badania najważniejszym kryterium ewaluacyjnym była skuteczność. Kryterium pozwoliło ocenić, do jakiego stopnia wsparcie realizowane w PO KL na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej w województwie wielkopolskim umożliwiło/pozwoliło na osiągnięcie założonych celów.
 
Badanie odpowiedziało m.in. na następujące pytania badawcze:
• Jakie formy wsparcia realizowano w projektach w ramach Priorytetów VI-IX PO KL na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej w województwie wielkopolskim?
• Czy oferowane w ramach projektów formy wsparcia były skuteczne? Jeśli tak, to co wpływało na ich skuteczność? Jeśli nie, to dlaczego? Które formy wsparcia były najpopularniejsze, a które najskuteczniejsze?
• Czy jest różnica w skuteczności projektów realizowanych w ramach Priorytetów VI-IX PO KL dedykowanych dla osób w wieku 45 lat i więcej a skutecznością innych projektów, w których udział nie był ograniczony przez wiek uczestników? Jeśli tak, to jak duża jest to różnica i z czego wynika?
• Jakie mechanizmy (w tym zidentyfikowane jako skuteczne w innych państwach, w tym UE) możliwe do realizacji w ramach WRPO 2014+ należy wdrażać w celu wspierania wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku 45 lat i więcej?
• Jakie mechanizmy (w tym zidentyfikowane jako skuteczne w innych państwach UE) możliwe do realizacji w ramach WRPO 2014+ należy wdrażać w celu wspierania wydłużania aktywności zawodowej pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie?
• W jaki sposób projekty realizowane w ramach WRPO 2014+ mogą stymulować mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku 45 lat i więcej do aktywności zawodowej?
 
Podejście badawcze:
W ramach badania zaplanowano zastosowanie licznych jakościowych i eksperckim metod badawczych, m.in.:
• Analiza dokumentów (Dokumenty programowe PO KL i dokumenty strategiczne; Raporty i badania dotyczące skuteczności poszczególnych form wsparcia; Statystyki publiczne; Dane sprawozdawcze z regionalnego komponentu PO KL; Opracowania krajowe i zagraniczne);
• Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami, przedstawicielami NGO i pracodawcami;
• Badania kwestionariuszowe CATI z projektodawcami, pracodawcami, mieszkańcami Wielkopolski w wieku 40+;
• Badanie kwestionariuszowe CAPI z uczestnikami projektów;
• Badanie kwestionariuszowe CAWI z NGO;
• Studium przypadku z projektodawcami;
• Benchmarking rozwiązań zagranicznych w obszarze wydłużenia aktywności zawodowej.
 
Termin realizacji:
30.07.2014 – 26.11.2014
Budżet:
124 421,57 zł
Zamawiający: 
WUP
Zakres Terytorialny: 
Wielkopolskie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
45/50+
Typ usługi: 
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz