EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Ocena działań EFS na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45/50+ w województwie wielkopolskim

Celem badania była ocena skuteczności dotychczas realizowanych działań w ramach PO KL na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej w województwie wielkopolskim oraz wskazanie rozwiązań możliwych do realizacji w ramach EFS w latach 2014 – 2020 w zakresie wydłużania aktywności zawodowej i aktywnego starzenia się, w tym dopasowania kwalifikacji do zmieniających się możliwości psychofizycznych pracowników.
 
Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
 
Wypracowane w badaniu rekomendacje oraz wnioski służą instytucjom zaangażowanym we wdrażanie WRPO 2014+ do realizacji skutecznych działań wspierających aktywność zawodową mieszkańców woj. wielkopolskiego w wieku powyżej 45 lat.
 
W trakcie realizacji badania najważniejszym kryterium ewaluacyjnym była skuteczność. Kryterium pozwoliło ocenić, do jakiego stopnia wsparcie realizowane w PO KL na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej w województwie wielkopolskim umożliwiło/pozwoliło na osiągnięcie założonych celów.
 
Badanie odpowiedziało m.in. na następujące pytania badawcze:
• Jakie formy wsparcia realizowano w projektach w ramach Priorytetów VI-IX PO KL na rzecz aktywności zawodowej osób w wieku 45 lat i więcej w województwie wielkopolskim?
• Czy oferowane w ramach projektów formy wsparcia były skuteczne? Jeśli tak, to co wpływało na ich skuteczność? Jeśli nie, to dlaczego? Które formy wsparcia były najpopularniejsze, a które najskuteczniejsze?
• Czy jest różnica w skuteczności projektów realizowanych w ramach Priorytetów VI-IX PO KL dedykowanych dla osób w wieku 45 lat i więcej a skutecznością innych projektów, w których udział nie był ograniczony przez wiek uczestników? Jeśli tak, to jak duża jest to różnica i z czego wynika?
• Jakie mechanizmy (w tym zidentyfikowane jako skuteczne w innych państwach, w tym UE) możliwe do realizacji w ramach WRPO 2014+ należy wdrażać w celu wspierania wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku 45 lat i więcej?
• Jakie mechanizmy (w tym zidentyfikowane jako skuteczne w innych państwach UE) możliwe do realizacji w ramach WRPO 2014+ należy wdrażać w celu wspierania wydłużania aktywności zawodowej pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie?
• W jaki sposób projekty realizowane w ramach WRPO 2014+ mogą stymulować mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku 45 lat i więcej do aktywności zawodowej?
 
Podejście badawcze:
W ramach badania zaplanowano zastosowanie licznych jakościowych i eksperckim metod badawczych, m.in.:
• Analiza dokumentów (Dokumenty programowe PO KL i dokumenty strategiczne; Raporty i badania dotyczące skuteczności poszczególnych form wsparcia; Statystyki publiczne; Dane sprawozdawcze z regionalnego komponentu PO KL; Opracowania krajowe i zagraniczne);
• Indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami, przedstawicielami NGO i pracodawcami;
• Badania kwestionariuszowe CATI z projektodawcami, pracodawcami, mieszkańcami Wielkopolski w wieku 40+;
• Badanie kwestionariuszowe CAPI z uczestnikami projektów;
• Badanie kwestionariuszowe CAWI z NGO;
• Studium przypadku z projektodawcami;
• Benchmarking rozwiązań zagranicznych w obszarze wydłużenia aktywności zawodowej.
 
Termin realizacji:
30.07.2014 – 26.11.2014
Budżet:
124 421,57 zł
Zamawiający: 
WUP
Zakres Terytorialny: 
Wielkopolskie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
45/50+
Typ usługi: 
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz