EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest całościowa ocena działań podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WM 2014-2020)  w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych wraz z oceną efektów ich realizacji.

 

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji w ramach działań pro środowiskowych oraz z zakresu ochrony dóbr zarówno naturalnych i kulturowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Celem głównym ewaluacji była ocena wpływu realizowanych projektów w aspekcie ekologicznym/przyrodniczym, społecznym i gospodarczym województwa świętokrzyskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Wykonanie badania ewaluacyjnego on-going programu z zakresu obronności i bezpieczeństwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”

Głównym celem ewaluacji było określenie aktualności Programu z zakresu obronności i bezpieczeństwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” oraz sprawności systemu jego wdrażania i realizacji, w aspekcie osiągania przyjętych celów Programu i poszczególnych projektów.

 

 

Badania rozpoznawalności marki „Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” w województwie śląskim

Celem badania była diagnoza marki „Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” w kontekście realizowanych działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych na temat ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III OP PO WER.

Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena zastosowanych w RPO WM mechanizmów programowych i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla Województwa oraz ocena ich efektów i wpływu na realizację określonych zadań publicznych. 
 

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Strony

Ocena efektów realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce

Celem badania była ocena dotychczasowej implementacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (zwany dalej KPK lub Programem) przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (zwane dalej PKP PLK S.A. lub Realizatorem Programu).

Głównym celem badania ewaluacyjnego była ocena efektów realizacji Programu oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce. Badanie obejmuje okres od dnia 15 września 2015 r. do dnia 31 maja 2019 r. 
Przedmiotem badania były inwestycje kolejowe ujęte w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku, w tym w załącznikach od dnia przyjęcia Uchwały Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku do 31 maja 2019 r. Oznacza to, że podstawą do analiz jest wersja KPK przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2019 r. W raporcie znajdują się również odwołania do dwóch późniejszych aktualizacji KPK – przyjętej w dniu 14 czerwca 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji Programu za 2018 rok oraz aktualizacji przyjętej uchwałą z dnia 17 września 2019 r. W przypadku Szczegółowego Planu Realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (SPR), wersją obowiązującą na koniec maja 2019 roku jest SPR przyjęty przez Ministra Infrastruktury w dniu 15 maja 2019 r. (dalej jako: SPR V 2019). 
 
W ramach badania zrealizowano następujące szczegółowe cele badawcze, odnoszące się m.in. do celów KPK:
• Ocena postępów wykonania KPK oraz zmian wprowadzanych w Programie, 
• Ocena wpływu Programu na wzmocnienie efektywności transportu kolejowego,
• Ocena wpływu Programu na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego,
• Ocena wpływu Programu na poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych, 
• Analiza czynników zewnętrznych wpływających na realizację Programu,
• Ocena spójności Programu z dokumentami strategicznymi.
 
Metodologia:
• Analiza danych zastanych
• Wywiady pogłębione 
• Badanie ilościowe 
 
Termin realizacji:
28.06.2019 - 21.10.2019
Budżet:
233 875,00 zł brutto
Zamawiający: 
Ministerstwo Infrastruktury
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
Transport
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz