EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Wdrożenie FADN w Polsce – Szkolenie, w ramach Projektu UE Phare PL0104.09.01 (EuropeAid/114632/D/SV/PL)

Oryginalna nazwa projektu: Implementation of Polish FADN – Training, under EU-Phare Project PL0104.09.01 (EuropeAid/114632/D/SV/PL).

Projekt polegał na kontynuacji wdrażania polskiego FADN (Farm Accountancy Data Network) w 10 województwach.

Zamawiający: Fundusz Współpracy (CFCU)/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930, Warszawa

Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach dz. 3.1 i 3.2 ZPORR oraz dz. 2.3 i 2.6 Sektorowego Programu Operacyjnego

W ramach badania analizie poddano projekty służące wsparciu rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej obszarów wiejskich.

Pełna nazwa badania: Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz działań 2.3 i 2.6 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
Przeprowadzenie Fazy I badania: analiza statystyczna danych z systemu monitoringu.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury)

„Organizacja szkoleń i konsultacji dla pracowników polskiej administracji weterynaryjnej w ramach projektu Phare PL2003/004-379/04.01.03 – Wzmocnienie administracji weterynaryjnej”, Część I, II, III, IV

Projekt był skierowany do pracowników MRiRW, GIW oraz ZHW oraz zrealizowany przez konsorcjum Agrotec S.p.A oraz ABC Poland Sp. z o.o. Na podstawie wewnętrznego porozumienia Agrotec Polska odpowiada za bieżące zarządzanie projektem w części należącej do kompetencji Agrotec S.p.A.

Zamawiający: Fundusz Współpracy (CFCU)/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930,  Warszawa

„Wykonanie usługi szkolenia dla pracowników polskiej administracji weterynaryjnej w ramach projektu Phare PL2003/005-710.04.03.01 – Kontrola TSE w Polsce, część II”

Projekt skierowany był do pracowników MRiRW, GIW oraz ZHW.

Zrealizowany został w konsorcjum z Agrotec S.p.A oraz ABC Poland Sp. z o.o.

Zamawiający: Fundusz Współpracy (CFCU)/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930,  Warszawa

Analiza struktury wybranych projektów i charakterystyka beneficjentów Działań 1.1., 1.5., 2.4.

Badanie dotyczyło projektów z działań:
1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”
1.5. „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”
2.4. „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu”

Projekt zrealizowany został w konsorcjum z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930,  Warszawa

"Ocena ex-ante projektu Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013"

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie oceny ex-ante projektu Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Projekt realizowany w konsorcjum z Agrotec S.p.A.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930,  Warszawa

"Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013"

Głównym celem ewaluacji ex-ante była poprawa i wzmocnienie ostatecznej jakości przygotowywanego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”

Projekt realizowany we współpracy z Agrotec S.p.A.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930,  Warszawa

"Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"

Zgodnie z zawartą z Zamawiającym umową Agrotec Polska wykonała ekspertyzę w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Projekt został zrealizowany w konsorcjum z Agrotec S.p.A oraz Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930,  Warszawa

Strony

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 
Cele szczegółowe: 
1. Oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów III OP PO WER (analiza zamierzonych i niezamierzonych efektów projektów) wraz z identyfikacją barier w realizacji zakładanych celów. 
2. Ocena aktualności celów i założeń programowych (również w kontekście aktualnych trendów społeczno-gospodarczych i polityk rozwojowych) oraz proponowanych form wsparcia. 
3. Ocena trafności wsparcia z perspektywy potrzeb instytucji realizujących projekty (uczelnie i ich pracownicy) oraz wszystkich odbiorców wsparcia (studenci, absolwenci, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz komplementarności proponowanych działań. 
4. Ocena sposobu zarządzania konkursami (analiza problemów z punktu widzenia organizacji konkursów oraz barier w realizacji projektu na uczelni). 
 
Metodologia:
• Analiza desk research 
• Wywiady pogłębione 
• Badanie kwestionariuszowe CAWI/CATI
• Studia przypadku (case study)
• Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 
Termin realizacji:
5.11.2018-2.04.2019
Budżet:
279 087,00 zł brutto
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
Szkolnictwo wyższe
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz