EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

„Ocena realizacji komponentu ponadnarodowego, w ramach Projektu POKL 05.03.00-00-012/11 pt.: „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”

Projekt pt. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” zrealizowany został przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytet V „Dobre rządzenie”, działanie 5.3 „Wsparcie na rzecz Strategii Lizbońskiej”.
 
Głównym celem badania była ocena realizacji komponentu ponadnarodowego w ramach Projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” wraz z identyfikacją dobrych praktyk/rozwiązań wypracowanych w systemach sądowniczych Państw-partnerów Projektu. 
 
Badanie ewaluacyjne realizowane we współpracy z Polinvest Sp. z o.o.
 
Zamawiający: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
 
Głównymi odbiorcami badania byli przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prezesi i dyrektorzy sądów, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli podmioty mające bezpośredni wpływ na wymianę know-how, adaptację praktyk i rozwiązań, jak i dyfuzję innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w wymiarze sprawiedliwości.
 
Główny cel badania został zrealizowany za pomocą dwóch komponentów badawczych:

• Komponent 1: W jakim zakresie realizacja komponentu ponadnarodowego przyczyniła się do realizacji osiągnięcia zakładanych celów szczegółowych projektu w tym:

o popularyzacji europejskich standardów sprawności postępowania, jednolitości oraz zarządzania sądem,
o adaptacji nowoczesnych metod zarządzania sektorem publicznym do specyfiki wymiaru sprawiedliwości,
o podniesienia kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz w zakresie zarządzania wiedzą, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną a także PR.

• Komponent 2: Jakie dobre praktyki/rozwiązania zaobserwowano w systemach sądowniczych państw-partnerów Projektu w trakcie wizyt studyjnych (rezultatem komponentu jest opracowanie kompendium dobrych praktyk).

 
Podejście badawcze
W celu uzyskania odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze zastosowano następujący zestaw metod analityczno-badawczych:

• Analizę dokumentów i danych zastanych;

• Wywiady indywidualne  i grupowe;

• Warsztaty;

• Metody pomocnicze (Empowerment evaluation Web log, socjogram komunikacji przeznaczony badaniu współpracy międzynarodowej realizowanej przez podmioty nie będące uczestnikami Projektu oraz metodę case study, poświęconą zobrazowaniu sposobu wdrożenia zidentyfikowanych w toku Projektu wybranych dobrych praktyk.

 
Termin realizacji:
03.10.2014 – 19.12.2014 
Budżet:
85 485,00 zł
Zamawiający: 
Inne
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Budowa i rozwój potencjału instytucjonalnego
Zarządzanie projektami
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz