EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena zastosowanych w RPO WM mechanizmów programowych i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla Województwa oraz ocena ich efektów i wpływu na realizację określonych zadań publicznych. 
 

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych

Podstawowym celem badania ewaluacyjnego jest wyliczenie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w odniesieniu do uczestników wsparcia realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (zwana dalej YEI lub Inicjatywą) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz dla szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO).

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Ocena systemu wdrażania i wstępny pomiar rezultatów instrumentu RLKS w województwie podlaskim

Celem głównym badania było dokonanie analizy i ocena trafności rozwiązań przyjętych na poziomie regionalnym i na poziomie LSR w zakresie wdrażania instrumentu RLKS oraz wstępny pomiar skuteczności zastosowanej koncepcji wdrażania tego instrumentu.

MODUŁ I. Ocena trafności rozwiązań systemu realizacji RLKS w województwie podlaskim: 
Cel szczegółowy 1. Ocena trafności rozwiązań/mechanizmów wdrażania RLKS przyjętych na poziomie regionalnym.
Cel szczegółowy 2. Ocena trafności rozwiązań/mechanizmów wdrażania RLKS przyjętych w wybranych lokalnych strategiach rozwoju na przykładzie 6 case studies.
MODUŁ II. Wstępna ocena skuteczności wdrażania instrumentu RLKS:
Cel szczegółowy 3. Wstępna ocena rezultatów wdrażania instrumentu RLKS na przykładzie analizowanych case studies.
 
Metodologia:
• Analiza danych zastanych (desk research)
• Wywiady eksperckie
• Indywidulane wywiady pogłębione (IDI) z kluczowymi przedstawicielami UMWP
• CAWI
• Wywiady pogłębione z przedstawicielami Zarządu/biura LGD
• Wywiady pogłębione z przedstawicielami Rad LGD
• Telefoniczne wywiady pogłębione z beneficjentami
• Analiza SWOT
• Warsztat konsultacyjny 
 
Termin realizacji:
5.08.2019 - 16.12.2019
Budżet:
152 397,00 zł brutto
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Podlaskie
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
Rozwój regionalny
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz