EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Strony

„Oszacowanie wybranych wskaźników rezultatu i oddziaływania Osi Priorytetowej 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013”

Zamawiajacy: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
 
Głównym celem badania jest oszacowanie wartości wybranych wskaźników monitorowania Osi Priorytetowej (OP) 7 RPO WP 2007-2013 wraz z ekspercką oceną osiągniętych wartości.
Cel główny zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
1) Oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu: obszar województwa pomorskiego objęty ścieżką życia – 8 minut (% powierzchni województwa);
2) Oszacowanie wartości wskaźnika oddziaływania: śmiertelność ofiar zdarzeń nagłych w ścieżce życia(%).
3) Ocena ekspercka osiągniętych wartości wskaźników
 
Zakres badania:
Zakres przedmiotowy: wybrane wskaźniki monitorowania OP 7 RPO WP 2007-2013, projekty realizowane w ramach OP 7 RPO WP 2007-2013.
Zakres podmiotowy: zespoły ratownictwa medycznego (w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego), szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe, jednostki organizacyjne szpitali ujęte w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (WPDSPRM).
Zakres czasowy: lata 2007-2015
Zakres terytorialny: województwo pomorskie. 
 
Metody i techniki badawcze: 
1. Analiza desk research
2. Analiza mapy (terytorializacji) wsparcia OP XII PO IiŚ 
3. Wywiad internetowy CAWI/CATI
4. TDI
 
Budżet: 42 435,00 PLN brutto
Termin realizacji: maj 2016 - październik 2016
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Pomorskie
Rok realizacji: 
2016
Tematyka badania: 
Szacowanie wskaźników
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz