EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena zastosowanych w RPO WM mechanizmów programowych i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla Województwa oraz ocena ich efektów i wpływu na realizację określonych zadań publicznych. 
 

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych

Podstawowym celem badania ewaluacyjnego jest wyliczenie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w odniesieniu do uczestników wsparcia realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (zwana dalej YEI lub Inicjatywą) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz dla szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO).

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Wieś czy globalna wioska? 2.0. Narzędzia wdrożeniowe

Celem projektu Wieś czy globalna wioska 2.0. Narzędzia wdrożeniowe było wypracowanie przydatnych społeczności wiejskiej instrumentów poprawiających komunikację z wykorzystaniem nowych technologii (Internet). Przygotowane narzędzia służyć będą również budowaniu więzi społecznych i lokalnych tak potrzebnych na wsi i w małych miastach. Projekt realizuje zalecenia wskazane w projekcie badawczym Wieś czy globalna wioska? zrealizowanym w ramach programu MKiDN 2012 Obserwatorium Kultury.
 
Instytucja finansująca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Celem projektu Wieś czy globalna wioska? 2.0. Narzędzia wdrożeniowe było:
Cel 1. Wypracowanie narzędzi dla przedstawicieli wiejskiej społeczności w celu aktywnego i kreatywnego korzystania z możliwości komunikacyjnych, jakie stwarzają cyfrowe technologie.
Cel 2. Zbadanie, które kategorie mieszkańców obszarów wiejskich mogą być najlepszymi adresatami oferty wspierającej tego rodzaju aktywność.
Cel 3. Diagnoza potencjału instytucji i organizacji działających na obszarach wiejskich w zakresie popularyzacji nowych mediów jako środowiska aktywności publicznej w wiejskich społecznościach lokalnych.
 
Rezultatem projektu było opracowanie pięciu narzędzi wdrożeniowych, projektów startupów:
 
1) Poradnik prowadzenia strony www/bloga w sieci;
2) Podręcznik wykorzystania sieci społecznościowych do tworzenia, aktualizowania, moderacji i tworzenia lokalnej społeczności (funpage na facebooku);
3) Podręcznik najlepszych praktyk prowadzenia serwisu internetowego gminy, regionu lub miejscowości w celu usprawnienia komunikacji między mieszkańcami a urzędem;
4) Konsultacje społeczne i badania sondażowe w sieci – poradnik prezentujący omówienie przypadków dobrych praktyk i rekomendacje;
5) Miniscenariusz
6) e-szkolenia – samodzielne projektowanie i opracowywanie efektywnych szkoleń elektronicznych skierowanych do społeczności lokalnej.
 
Instrumenty te skierowane będą do liderów społeczności wiejskiej: artystów, dziennikarzy lokalnych mediów, sołtysów, przedstawicieli lokalnej administracji i organizacji działających na terenach wiejskich (LGD i LGR) lub przedstawicieli innych grup, jeżeli będzie to wynikało z badania. Produktem projektu będzie również raport z badania, prezentacja multimedialna wyników projektu oraz blog projektu prowadzony podczas trwania projektu. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia Celu Operacyjnego 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji i Celu Operacyjnego 3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, MKiDN.
 
Podejście badawcze: 
W ramach badania zastosowano następujące metody badawcze i analityczn: Desk Research, Ankieta CAWI z zespołem ekspertów (3 fazy),  Warsztaty heurystyczne (4).
 
Termin realizacji: 
22.07.2013 – 31.12.2013
Budżet: 
59 339,00 zł
Zamawiający: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2013
Tematyka badania: 
Innowacje
Rozwój obszarów wiejskich
Typ usługi: 
Projekt własny
Wstecz