EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja podsumowująca efekty projektów realizowanych w latach 2011-2020 w obszarze bezpieczeństwa i obronności

Cel główny ewaluacji: Ocena i podsumowanie użyteczności projektów wyłonionych w ramach 15 naborów [3 programów – łącznie 5 naborów oraz 10 konkursów]  (2011-2020) z obszaru obronności i bezpieczeństwa z punktu rozwoju potencjału naukowego i przemysłowego w tym obszarze oraz celów strategicznych państwa.

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w RPO WL 2014-2020

Głównym efektem badania jest ocena wpływu interwencji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym, gospodarczym województwa lubelskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze w ramach RPO WL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest całościowa ocena działań podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WM 2014-2020)  w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych wraz z oceną efektów ich realizacji.

 

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji w ramach działań pro środowiskowych oraz z zakresu ochrony dóbr zarówno naturalnych i kulturowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Celem głównym ewaluacji była ocena wpływu realizowanych projektów w aspekcie ekologicznym/przyrodniczym, społecznym i gospodarczym województwa świętokrzyskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Strony

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Analiza i ocena trafności kryteriów wyboru projektów w sektorze energetyki IX i X priorytet PO IiŚ 2007-2013

Tematyką badania była ocena skuteczności wybranych rozwiązań wdrożeniowych przyjętych dla PO IiŚ 2007 – 2013. Badanie zrealizowane zostało we współpracy
z firmą Polinvest Sp. z o.o.
 

Zamawiający: Skarb Państwa / Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Konieczność przeprowadzenia badania była wynikiem potrzeby określenia i oceny skuteczności wybranych rozwiązań wdrożeniowych przyjętych dla PO IiŚ 2007 – 2013.

Właściwy dobór kryteriów zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący PO IiŚ na lata 2014 - 2020 to kwestia niezwykle istotna z punktu widzenia efektywności
i skuteczności realizacji Programu. Poprawne wybranie kryteriów przekłada się na wybór projektów zapewniających realizację celów programu.

W związku z powyższym kwestią o dużym znaczeniu było przeprowadzenie w końcowym okresie realizacji PO IiŚ 2007 – 2013 ewaluacji kryteriów wyboru projektów w celu identyfikacji kryteriów wyłaniających projekty najbardziej skuteczne w realizacji celów Programu oraz projekty najbardziej efektywne. Uzyskane wyniki badania miały posłużyć w toku tworzenia szczegółowych rozwiązań wdrożeniowych dla PO IiŚ na lata 2014 – 2020, weryfikacji doboru trafności oraz ewentualnej ich zmiany.

Odbiorcami badania byli przede wszystkim: Instytucja Zarządzająca (IZ), Instytucja Pośrednicząca (IP), Instytucje Wdrażające (IW) i Komitet Monitorujący (KM) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz Krajowa Jednostka Ewaluacji i Zespół Sterujący Ewaluacją NSRO.

Głównym celem badania była analiza i pogrupowanie (wartościowanie) kryteriów użytych przy wyborze projektów PO IiŚ 2007 – 2013. Badanie zostało pogłębione o szczegółowy przegląd dokumentacji konkursowej, w celu klasyfikacji zastosowanych dobrych praktyk przy wdrażaniu projektów.

Ponadto celem badania było wsparcie procesu przygotowywania kryteriów wyboru projektów wdrażanych w ramach PO IiŚ na lata 2014 – 2020 i tym samym zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji celów programu.

Termin realizacji:
25.04.2014 - 30.07.2014
Budżet:
124 845,00 zł brutto

Zamawiający: 
Ministerstwo Gospodarki
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Energetyka
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz