EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych - Pierwsza analiza wskaźnikowa (2020)

Raport stanowi pierwszą analizę wartości wskaźników opracowaną w ramach wieloletniego badania  „Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Podstawowym celem tej ewaluacji jest ustalenie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego.

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Analiza i ocena trafności kryteriów wyboru projektów w sektorze energetyki IX i X priorytet PO IiŚ 2007-2013

Tematyką badania była ocena skuteczności wybranych rozwiązań wdrożeniowych przyjętych dla PO IiŚ 2007 – 2013. Badanie zrealizowane zostało we współpracy
z firmą Polinvest Sp. z o.o.
 

Zamawiający: Skarb Państwa / Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Konieczność przeprowadzenia badania była wynikiem potrzeby określenia i oceny skuteczności wybranych rozwiązań wdrożeniowych przyjętych dla PO IiŚ 2007 – 2013.

Właściwy dobór kryteriów zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący PO IiŚ na lata 2014 - 2020 to kwestia niezwykle istotna z punktu widzenia efektywności
i skuteczności realizacji Programu. Poprawne wybranie kryteriów przekłada się na wybór projektów zapewniających realizację celów programu.

W związku z powyższym kwestią o dużym znaczeniu było przeprowadzenie w końcowym okresie realizacji PO IiŚ 2007 – 2013 ewaluacji kryteriów wyboru projektów w celu identyfikacji kryteriów wyłaniających projekty najbardziej skuteczne w realizacji celów Programu oraz projekty najbardziej efektywne. Uzyskane wyniki badania miały posłużyć w toku tworzenia szczegółowych rozwiązań wdrożeniowych dla PO IiŚ na lata 2014 – 2020, weryfikacji doboru trafności oraz ewentualnej ich zmiany.

Odbiorcami badania byli przede wszystkim: Instytucja Zarządzająca (IZ), Instytucja Pośrednicząca (IP), Instytucje Wdrażające (IW) i Komitet Monitorujący (KM) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz Krajowa Jednostka Ewaluacji i Zespół Sterujący Ewaluacją NSRO.

Głównym celem badania była analiza i pogrupowanie (wartościowanie) kryteriów użytych przy wyborze projektów PO IiŚ 2007 – 2013. Badanie zostało pogłębione o szczegółowy przegląd dokumentacji konkursowej, w celu klasyfikacji zastosowanych dobrych praktyk przy wdrażaniu projektów.

Ponadto celem badania było wsparcie procesu przygotowywania kryteriów wyboru projektów wdrażanych w ramach PO IiŚ na lata 2014 – 2020 i tym samym zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji celów programu.

Termin realizacji:
25.04.2014 - 30.07.2014
Budżet:
124 845,00 zł brutto

Zamawiający: 
Ministerstwo Gospodarki
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Energetyka
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz