EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Przedmiotem ewaluacji ex-post była ocena efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zamawiający: Województwo Śląskie / Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Ligonia 46, Katowice

Zbadane zostały relacje przyczynowo-skutkowe między podjętymi interwencjami a ich efektami oraz stopień w jakim inwestycje przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego oraz celów szczegółowych RPO WSL 2007-2013. Wzięto pod uwagę procesy zachodzące na wielu komplementarnych płaszczyznach, w tym gospodarczej, społecznej, środowiskowej i infra-technicznej. W ramach ewaluacji oceniono także wpływ wsparcia na wrost dostepności i poprawy warunków kształcenia na poziomie wyższym. Efektem badania jest zestaw wniosków wskazujących potrzeby regionalne, które zaspokojono i które nadal pozostały do zaspokojenia. Wnioski wykazują szczegółowo, jakie typy interwencji powinny być priorytetowe w przyszłości, wraz z uzasadnieniem.

Podejście badawcze

Zastosowano następujące metody badawcze i analityczne:

  • Analiza danych zastanych – dokumentów programowych RPO WSL 2007-2013, dokumentów strategicznych, danych z dokumentacji projektowej, danych statystycznych, dotychczas zrealizowanych badań i literatury przedmiotu, analiz ekonometrycznych oraz stron internetowych i broszur informacyjnych;
  • Indywidualne wywiady pogłębione – z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL 2007-2013, z przedstawicielami przedsiębiorców, z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu;
  • Telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo z beneficjentami RPO WSL 2007-2013;
  • Wywiady grupowe z ekspertami dziedzinowymi;
  • Studia przypadku;
  • Modelowanie ekonometryczne;
  • Metoda estymacji małych obszarów.
 
Termin realizacji:
01.04.2014 - 13.08.2014
Budżet:
125 460,00 zł brutto
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Śląskie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
B+R
Rozwój regionalny
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-post
Wstecz