EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych - Pierwsza analiza wskaźnikowa (2020)

Raport stanowi pierwszą analizę wartości wskaźników opracowaną w ramach wieloletniego badania  „Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Podstawowym celem tej ewaluacji jest ustalenie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego.

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Przedmiotem ewaluacji ex-post była ocena efektów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zamawiający: Województwo Śląskie / Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Ligonia 46, Katowice

Zbadane zostały relacje przyczynowo-skutkowe między podjętymi interwencjami a ich efektami oraz stopień w jakim inwestycje przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego oraz celów szczegółowych RPO WSL 2007-2013. Wzięto pod uwagę procesy zachodzące na wielu komplementarnych płaszczyznach, w tym gospodarczej, społecznej, środowiskowej i infra-technicznej. W ramach ewaluacji oceniono także wpływ wsparcia na wrost dostepności i poprawy warunków kształcenia na poziomie wyższym. Efektem badania jest zestaw wniosków wskazujących potrzeby regionalne, które zaspokojono i które nadal pozostały do zaspokojenia. Wnioski wykazują szczegółowo, jakie typy interwencji powinny być priorytetowe w przyszłości, wraz z uzasadnieniem.

Podejście badawcze

Zastosowano następujące metody badawcze i analityczne:

  • Analiza danych zastanych – dokumentów programowych RPO WSL 2007-2013, dokumentów strategicznych, danych z dokumentacji projektowej, danych statystycznych, dotychczas zrealizowanych badań i literatury przedmiotu, analiz ekonometrycznych oraz stron internetowych i broszur informacyjnych;
  • Indywidualne wywiady pogłębione – z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL 2007-2013, z przedstawicielami przedsiębiorców, z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu;
  • Telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo z beneficjentami RPO WSL 2007-2013;
  • Wywiady grupowe z ekspertami dziedzinowymi;
  • Studia przypadku;
  • Modelowanie ekonometryczne;
  • Metoda estymacji małych obszarów.
 
Termin realizacji:
01.04.2014 - 13.08.2014
Budżet:
125 460,00 zł brutto
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Śląskie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
B+R
Rozwój regionalny
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-post
Wstecz