EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja pt. „Wpływ systemu kontroli zawierania umów dla zadań objętych projektem na ograniczenia nieprawidłowości występujących w projektach sektora transportu realizowanych w ramach POIiŚ”

Celem głównym badania było określenie kierunku działań kontrolnych w kontekście maksymalizowania skuteczności i efektowności wdrażania priorytetów transportowych POIiŚ poprzez ocenę wpływu istniejącego systemu kontroli procedur zawierania umów na ograniczenie nieprawidłowości występujących w projektach z sektora transportu realizowanych w ramach POIiŚ.

Badanie realizowane we współpracy z Polinvest Sp. z o.o. z Krakowa.

Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury (Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej

Celem głównym badania była ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego

Głównym celem badania było przeprowadzenie kompleksowej diagnozy położenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie wielkopolskim w obszarach edukacji, bezpieczeństwa bytowego, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, czasu wolnego w odniesieniu do katalogu standardów obowiązujących w danych obszarach.

Badanie realizowane we współpracy z ARC Opinia i Rynek Sp. z o.o.

Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Piekary 14/15,61-823 Poznań

Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania LGD - Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Celami realizacji ewaluacji były:

  • analiza LSR – spójność diagnozy, celów, działań i rezultatów oraz trafność doboru wskaźników
  • analiza rozwiązań proceduralnych przyjętych w LSR oraz modelu funkcjonowania LGD
  • analiza postępów realizacji strategii, w tym analiza stanu kontraktowania i wydatkowania środków (poziom produktów)
  • analiza LSR pod kątem możliwości osiągnięcia założonych celów (poziom rezultatów)

Skuteczność projektów pomocy technicznej Funduszu Spójności 2004-2006: poszukiwania rekomendacji dla poprawy skuteczności wdrażania projektów kolejowych w sektorze transportu PO IiŚ 2007-13

Celem głównym badania było dokonanie oceny skuteczności projektów przygotowawczych ISPA/FS w odniesieniu do wdrażania projektów kolejowych POIiŚ.
Badanie zrealizowane we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii EUROPA 2020

Celem badania było wyłonienie kierunków/specjalności bezpośrednio powiązanych z budową gospodarki opartej na wiedzy i innowacji (rozwój inteligentny) oraz kierunków/specjalności bezpośrednio powiązanych z efektywnością energetyczną gospodarki (rozwój zrównoważony). Wybrane kierunki zostały objęte wsparciem w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim

Celem głównym badania było dokonanie oceny jakości i skuteczności interwencji podejmowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim oraz umożliwienie racjonalnego programowania działań w kolejnych latach wdrażania Programu, zgodnie z zasadą n+2.

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Głównym celem badania było wskazanie kierunków długofalowego rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, w kontekście wypracowania wizji przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, uwzględniając model wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Strony

Wstecz