EVALU 

Od 17 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja programu SENSE oraz projektów wsparcia rozwoju instytucji społecznych w Gruzji, zrealizowanych w ramach polskiej współpracy rozwojowej w latach 2009-2011

Celem głównym badania było dokonanie oceny wpływu programów polskiej współpracy rozwojowej na wybrane elementy sytuacji w krajach-beneficjentach (w tym dobre rządzenie i rozwój sektora społecznego) oraz sformułowanie rekomendacji pozwalających zwiększyć oddziaływanie przyszłych programów i projektów realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012-2015 oraz planów rocznych.

Zamawiający: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Wieś czy globalna wioska? - projekt badawczy diagnozujący stan i poziom kompetencji komunikacyjnych

Celem projektu było przeprowadzenie diagnozy kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności i ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich.

Instytucja finansująca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Wykonanie badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej PO dot. sektora rybołówstwa

Celem badania było dokonanie oceny realizacji zadań Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 wynikających z art. 51 Rozporządzenia Rady (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego na podstawie art. 49 ww. rozporządzenia oraz zapisów umów ramowych zawartych pomiędzy MRiRW a 48 Lokalnymi Grupami Rybackimi.

Tytuł badania: „Wykonanie badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

„Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy”. Projekt innowacyjny-testujący, nr POKL.09.02.00-14-050/09

Projekt realizowany przez partnerstwo w składzie Agrotec Polska Sp. z o.o. oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży finansowany na podstawie dotacji rozwojowej pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Temat: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy”).

50 + Doświadczenie, projekt innowacyjny nr WND-POKL.08.01.01-04-378/09 w województwie kujawsko-pomorskim

„50+ doświadczenie” to projekt innowacyjny realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Grudziądzkim Centrum Caritas i firmą Agrotec Polska Sp. z o.o. Celem projektu było wypracowanie praktycznych rozwiązań wpierających aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.

50 + Doświadczenie, projekt innowacyjny nr WND-POKL.08.03.00-22-005/00 w województwie pomorskim

„50+ doświadczenie” to drugi realizowany przez nasza spółkę projekt innowacyjny służący wypracowaniu metod aktywizacji zawodowej osób po 50 roku życia. Projekt zrealizowany został na terenie województwa pomorskiego przez partnerstwo: Caritas Polska (lider projektu), Agrotec Polska Sp. z o.o. oraz Caritas Diecezji Pelplińskiej przy wsparciu partnera zagranicznego – włoskiej firmy Ismeri Europa.

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym

Badanie realizowane we współpracy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Celem głównym badania było zidentyfikowanie szans i zagrożeń rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu terytorialnym (wojewódzkim) oraz wypracowanie propozycji co do ukierunkowania wsparcia po 2013 r. z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze szczególnych uwarunkowań na poziomie regionalnym i subregionalnym.

Zamawiający: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

 

 

Badanie pt. „Pracodawcy Podkarpacia” realizowane w ramach projektu Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy

Celem badania pt. „Pracodawcy Podkarpacia” była próba zidentyfikowania roli pracodawców we współczesnej gospodarce, a szczególnie ich miejsca w gospodarce województwa podkarpackiego.

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa – Kuli 20, 35-025 Rzeszów

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w woj. kujawsko-pomorskim do roku 2020

Celem projektu realizowanego w partnerstwie, w którego skład weszły Agrotec Polska (Beneficjent) oraz Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych (Partner) było dokonanie kompleksowej diagnozy i przygotowanie prognoz dotyczących popytu i podaży osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

Celem głównym realizacji badania było określenie skuteczności i efektywności zaangażowania środków RPO WK-P na dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowych i poszczególnych działań Programu, skierowanych na bezpośrednie i pośrednie wsparcie przedsiębiorczości w regionie.

Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Urząd Marszałkowski w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń).

Strony

Wstecz