EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym

Badanie realizowane we współpracy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Celem głównym badania było zidentyfikowanie szans i zagrożeń rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu terytorialnym (wojewódzkim) oraz wypracowanie propozycji co do ukierunkowania wsparcia po 2013 r. z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze szczególnych uwarunkowań na poziomie regionalnym i subregionalnym.

Zamawiający: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

 

 

Badanie pt. „Pracodawcy Podkarpacia” realizowane w ramach projektu Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy

Celem badania pt. „Pracodawcy Podkarpacia” była próba zidentyfikowania roli pracodawców we współczesnej gospodarce, a szczególnie ich miejsca w gospodarce województwa podkarpackiego.

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa – Kuli 20, 35-025 Rzeszów

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w woj. kujawsko-pomorskim do roku 2020

Celem projektu realizowanego w partnerstwie, w którego skład weszły Agrotec Polska (Beneficjent) oraz Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych (Partner) było dokonanie kompleksowej diagnozy i przygotowanie prognoz dotyczących popytu i podaży osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

Celem głównym realizacji badania było określenie skuteczności i efektywności zaangażowania środków RPO WK-P na dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowych i poszczególnych działań Programu, skierowanych na bezpośrednie i pośrednie wsparcie przedsiębiorczości w regionie.

Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Urząd Marszałkowski w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń).

Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020

Celem badania było sformułowanie rekomendacji dla procesu wyznaczania polityki rozwoju Wielkopolski, w tym w szczególności dla projektowania WRPO 2014-2020, uwzględniających cele Strategii „Europa 2020” w zakresie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Zamawiający: Województwo Wielkopolskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań).

Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu „Głęboka woda” na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem badania była ocena wpływu emisji drugiego sezonu serialu „Głęboka woda” w telewizji ogólnopolskiej na wiedzę szerokiego grona odbiorców nt. działań zawartych w projektach realizowanych i nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach EFS.

Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu dokumentu strategicznego zawierającego rekomendacje dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Plan oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych

Przedmiotem zamówienia była oceny oddziaływania na środowisko  ustaleń projektu  dokumentu strategicznego zawierającego rekomendacje dla  Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Plan oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Celem wsparcia doradczego było wypracowanie wspólnie z Zamawiającym, zapisów projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Badanie zrealizowane zostało w konsorcjum z firmą Ecorys Polska Sp. z o.o.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego W Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - pakiet I

Przedmiotem badania była ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Badanie dotyczyło ewaluacji 5 projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet

Badanie skupiało się na następujących celach:

  • Ocena skuteczności form wsparcia oferowanych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL w województwie wielkopolskim w zakresie aktywności zawodowej kobiet,
  • Propozycje rozwiązań możliwych do realizacji w ramach EFS w priorytecie inwestycyjnym Równouprawnienie płci na rynku pracy oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie programowania 2014-2020.

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

Strony

Wstecz