EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

„Wykonanie usługi szkolenia dla pracowników polskiej administracji weterynaryjnej w ramach projektu Phare PL2003/005-710.04.03.01 – Kontrola TSE w Polsce, część II”

Projekt skierowany był do pracowników MRiRW, GIW oraz ZHW.

Zrealizowany został w konsorcjum z Agrotec S.p.A oraz ABC Poland Sp. z o.o.

Zamawiający: Fundusz Współpracy (CFCU)/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930,  Warszawa

Analiza struktury wybranych projektów i charakterystyka beneficjentów Działań 1.1., 1.5., 2.4.

Badanie dotyczyło projektów z działań:
1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”
1.5. „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”
2.4. „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu”

Projekt zrealizowany został w konsorcjum z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930,  Warszawa

"Ocena ex-ante projektu Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013"

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie oceny ex-ante projektu Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Projekt realizowany w konsorcjum z Agrotec S.p.A.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930,  Warszawa

"Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007-2013"

Głównym celem ewaluacji ex-ante była poprawa i wzmocnienie ostatecznej jakości przygotowywanego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”

Projekt realizowany we współpracy z Agrotec S.p.A.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930,  Warszawa

"Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"

Zgodnie z zawartą z Zamawiającym umową Agrotec Polska wykonała ekspertyzę w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Projekt został zrealizowany w konsorcjum z Agrotec S.p.A oraz Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930,  Warszawa

„Doskonalenie systemu zarządzania monitoringiem wody przeznaczonej do spożycia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym 2004/016-829.03.02, Część II”

Celem projektu było  doskonalenie umiejętności pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Zakładu Higieny oraz związanych instytucji w zakresie Geograficznego Systemu Informatycznego.

Projekt realizowany w konsorcjum z Agrotec S.p.A oraz ESRI Polska Sp. z o.o.

Zamawiający: Fundusz Współpracy (CFCU)/Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa

„Przeprowadzenie badania audytowego w celu zdiagnozowania i oceny systemu wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) oraz wypracowania propozycji usprawnień dla systemu”

Głównym celem audytu było zdiagnozowanie i ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL), a także wypracowanie propozycji usprawnień dla systemu.

Projekt realizowany we współpracy z Investin Sp. z o.o. oraz Biurem Audytorskim Sadren Sp. z o.o.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko Narodowej Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”

Celem przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko Narodowej Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” była ocena i analiza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem postanowień projektowanych dokumentów oraz szczegółowa analiza potencjalnych zmian istniejącego stanu środowiska w przypadku braku realizacji Strategii i Programu, jak również skutków, jakie może wywołać wdrażanie dokumentów na środowisko.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930, Warszawa

Strony

Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności działań podjętych w ramach realizowanych projektów w konkursie "Trzecia Misja Uczelni" w celu podniesienia kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa przez uczestników konkursu.

Cele szczegółowe (Zadanie I):
I.1. Ocena dotychczasowych efektów projektów, tj. programów zajęć i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń skierowanych do niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.
I.2. Ocena systemu wdrażania i realizacji projektów z uwzględnieniem współpracy uczelni z podmiotami działającymi na rzecz edukacji i podwykonawcami prowadzonych działań edukacyjnych. 
 
Metodologia:
Jakościowe metody badawcze
• Analiza danych zastanych
• Indywidualny pogłębiony wywiad bezpośredni i/lub telefoniczny (IDI/TDI) z przedstawicielem NCBR (koordynatorem konkursu)
• Indywidualne pogłębione wywiady telefoniczne/TDI z kierownikami projektów (przedstawicielami uczelni);
• Indywidualne pogłębione wywiady telefoniczne/TDI z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz edukacji  (partnerzy projektów) 
Ilościowe metody badawcze
• CAWI/CATI (Mixed Mode Survey Design*) z kierownikami projektów (przedstawicielami uczelni)
• CAWI/CATI z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz edukacji (partnerzy projektów)
• CAWI/CATI z odbiorcami wsparcia (pełnoletnimi uczestnikami kursów, szkoleń, innych działań dydaktycznych realizowanych w ramach projektów)
Metody heurystyczne (porównawcze)
• Panel ekspertów: ze specjalistami zajmującymi się polityką społ. edukacją dorosłych i seniorów, przedstawicielami uczelni i partnerów projektów 
• Warsztat rekomendacyjny z przedstawicielami NCBR zaangażowanymi w realizację konkursu, oraz adresatami rekomendacji wyłonionymi w procesie badania
 
Termin realizacji:
28.09.2022 - trwa
Budżet:
235 545,00 zł brutto
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2023
Tematyka badania: 
Rynek pracy, zatrudnienie
Szkolnictwo wyższe
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz