EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Badanie pn. „Ocena zastosowanych rozwiązań w obszarze systemu oceny i wyboru projektów (w szczególności kryteriów wyboru projektów) pod kątem wpływu na wybór inwestycji zapewniających skuteczną i najbardziej efektywną realizację XII Priorytetu PO IiŚ”

Realizacja badania wynikała z potrzeby oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań w obszarze systemu oceny i wyboru projektów pod kątem wpływu wybranych inwestycji na efektywną realizację XII Priorytetu PO IiŚ na lata 2007-2013.
 
Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
 
Projekt realizowany we współpracy z Polinvest Sp. z o.o.
 
Ponadto celem badania było wsparcie procesu przygotowywania kryteriów wyboru projektów w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020 i tym samym zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji celów tego Programu.
 
Poniżej wylistowano trzy cele szczegółowe badania:
• identyfikacja elementów oceny i wyboru projektów przyczyniających się do wyboru projektów o największym wpływie na osiągnięcie założonych wartości wskaźników postępu rzeczowego i finansowych;
• ocena wpływu kryteriów na wybór projektów w największym stopniu wpływających na realizację celu głównego XII Priorytetu PO IiŚ oraz celów szczegółowych;
• identyfikacja elementów oceny i wyboru projektów przyczyniających się do wyboru projektów najistotniejszych z punktu widzenia potrzeb sektora zdrowia, a także w największym stopniu wpływających na realizację celu szczegółowego priorytetu oraz poszczególnych działań w kontekście perspektywy finansowej UE 2014-2020.
 
Badaniem objęto XII Priorytet PO IiŚ na lata 2007-2013 oraz wdrażane w jego ramach działania (12.1 i 12.2).
 
W celu uzyskania odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze zastosowano następujący zestaw metod analityczno-badawczych:
• Analizę dokumentów i danych zastanych;
• Analizy ilościowe i jakościowe (w tym analizy list rankingowych oraz benchmark wybranych projektów);
• Badanie ilościowe CAWI wśród beneficjentów badanych Działań PO IiŚ na lata 2007-2013 (zebrano 175 ankiet i tym samym osiągnięto bardzo wysoki ponad 49% poziom responsywności);
• Wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ, IP i IP II tj. odpowiednio z pracownikami MIiR, DFE MZ oraz CSIOZ.
• Wywiady pogłębione z przedstawicielami Zespołów Oceniających Projekty oraz z przedstawicielami firm konsultingowych (opracowujących dokumentacje aplikacyjne dla wnioskodawców);
• Panel ekspertów;
• Badanie metodą studium przypadku (w zakresie identyfikacji interesujących rozwiązań z zakresu systemów oceny i wyboru projektów w innych niż PO IiŚ programach operacyjnych).
• Warsztat heurystyczny.
 
Termin realizacji:
10 września - 12 grudnia 2014 
Budżet:
100 000,00 zł
Zamawiający: 
Ministerstwo Zdrowia
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Zarządzanie projektami
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz