EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4new_-_kopia.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 

Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania było dokonanie oceny postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM 2014-2020 lub Program) dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020.
 

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020

Zamawiający: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
 
Głównym celem badania było dokonanie oceny dotyczącej postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ocena wsparcia skierowanego do społeczności romskiej w Polsce z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz innych programów realizowanych na rzecz Romów

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Celem głównym badania była ocena efektywności programów skierowanych dla Romów ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia realizacji celu szczegółowego 3 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” dla Priorytetu Inwestycyjnego 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” PO WER. 
 

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego

Zamawiający: Województwo Warmińsko – Mazurskie 
 
Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WiM 2014-2020, w tym zapisów ram i rezerwy wykonania ustalonych na poziomie osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 
Głównym celem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego była ocena mid-term postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. 
 

Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 - cz.IV

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Głównym celem badania było dokonanie kompleksowego, śródokresowego przeglądu realizacji rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 – część IV (zadanie IV) - Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. 
 

Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 - cz.III

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Cele niniejszego badania ewaluacyjnego:
1. Ocena skuteczności realizacji PROW 2014-2020, rozumiana jako ocena do jakiego stopnia cele zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte.

Strony

"Dwa razy do tej samej rzeki. Przestrzeń Wisły jako przestrzeń zmiany kulturowej"

Projekt ten to próba analizy procesu kulturowej rewitalizacji przestrzeni Wisły, który rozwija się już conajmniej od kilkunastu lat, w zasadzie bez inspiracji jakąkolwiek systematyczną polityką kulturalną.

Projekt własny finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Fundusz Pomocji Kultury)

Wisła w wieku XX stała się krajobrazem wyzutym ze znaczeń i bez historii, przestrzenią niezamieszkaną, „ziemią niczyją” zarówno z perspektywy mieszkańców miejscowości nadwiślańskich, jak i kultury narodowej. Początek XXI to z kolei okres odbudowywania kulturowego sensu Wisły, implementacji nowych sensów w jej przestrzeni, kulturowej rekonkwisty. Efektem tego ruchu jest tworzenie się nowej przestrzeni kultury, zasługującej na rozpoznanie i włączenie w obręb oficjalnej polityki kulturalnej tak państwa, jak i samorządów. Jest to szczególny przypadek spontanicznego działania, owocującego budowaniem kapitału społecznego tak na poziomie lokalnym, jak i szerszym, ponadregionalnym, gdzie czynnikiem integracji społecznej jest rzeka i działania, w których bywa tematem, teatrem, kontekstem.

 

Cele projektu badawczego:

Cel 1. Analiza i zrozumienie dokonującego się od początku XXI w. procesu kulturowego odzyskiwania przestrzeni Wisły jako szczególnej formuły budowania kapitału społecznego;

Cel 2. Sformułowanie rekomendacji dla osób i podmiotów podejmujących działania służące ponadlokalnej i ponadregionalnej integracji obszaru kulturowego Wisły;

Cel 3. Wsparcie i sformułowanie rekomendacji dla animatorów praktyk kulturowych, podejmujących działania mające na celu przywrócenie przestrzeni Wisły społecznościom lokalnym;

Cel 4. Stworzenie bazy wiedzy na temat podejmowanych działań, dobrych praktyk z zakresu gospodarczego i kulturowego wykorzystania przestrzeni Wisły i sformułowanie rekomendacji dla twórców planów rozwoju, czy to społecznego, czy gospodarczego w miejscowościach nadwiślańskich;

Cel 5. Wsparcie procesu dialogu społecznego, toczącego się wokół tematyki gospodarczego i kulturowego zagospodarowania przestrzeni Wisły oraz zagospodarowania krajobrazu nadwiślańskiego oraz materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, związanego z Wisłą.

Zakres zadania:

Projekt ten łączy badania antropologiczne i interwencję socjologiczną diagnozujące stan i perspektywy rozwojowe praktyk społecznokulturowych związanych z przestrzenią Wisły.

Badanie obejmowało następujące zagadnienia:

  • typy i dynamika zmian w kulturze kultury, zachodzących w związku z Wisłą i w przestrzeni wiślanej,
  • stan i współczesne zmiany funkcjonalne krajobrazu kulturowego Wisły,
  • współczesny potencjał kulturotwórczy krajobrazu nadwiślańskiego i dziedzictwa kulturowego, związanego z Wisłą,
  • możliwości budowania kapitału społecznego w oparciu o ponadlokalną i ponadregionalną wspólnotę kulturową, tworzącą się wokół Wisły,
  • perspektywy rozwoju dialogu różnych grup interesariuszy, podejmujących działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwoju kultury w przestrzeni Wisły i w związku z Wisłą,
  • możliwość przeistoczenia się działań prowadzonych obecnie przez aktorów działających niezależnie w ruch społeczny.

Projekt dostarczy wiedzy, pozwalającej na właściwe wsparcie i ukierunkowanie w ramach polityk kulturalnych Państwa i samorządów zmiany kulturowej, zachodzącej w przestrzeni Wisły. Działania oparte na interwencji socjologicznej przyczyniły się do zintensyfikowania już zachodzących procesów, korzystnych z uwagi na kultury lokalne czy kulturę narodową. Przyjęcie metodologii interwencji socjologicznej pozwoliło na wykorzystanie refleksji naukowej do wzmacniania poczucia współodpowiedzialności mieszkańców miejscowości nadwiślańskich za przestrzeń i krajobraz, który zamieszkują i za lokalne zasoby dziedzictwa kulturowego. Ważnym przedmiotem refleksji w ramach projektu były mechanizmy i perspektywy rozwoju dialogu społecznego wokół badanych przedsięwzięć.

Budżet:
139 264,85 PLN brutto
Termin realizacji:
02.04.2015 - 18.12.2015
Zamawiający: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Ekonomia społeczna
Rozwój regionalny
Środowisko i zasoby naturalne
Turystyka
Typ usługi: 
Projekt własny
Wstecz