EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena zastosowanych w RPO WM mechanizmów programowych i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla Województwa oraz ocena ich efektów i wpływu na realizację określonych zadań publicznych. 
 

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych

Podstawowym celem badania ewaluacyjnego jest wyliczenie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w odniesieniu do uczestników wsparcia realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (zwana dalej YEI lub Inicjatywą) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz dla szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO).

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Ewaluacja 4 projektów finansowanych z EFRR realizowanych w północnej Szwecji

Badanie dotyczy 4 projektów finansowanych z EFRR realizowanych w północnej Szwecji w regionach Västerbotten, Norrbotten i Jämtland. Badanie realizowane w partnerstwie z firmą European Minds ze Szwecji.

 

Zamawiający: miasto Umeå w Szwecji

Projekty poddane analizie w ramach badania to: AC Hållbar export, Capacity Building i Swedish Lapland, Effekt, INTILL Innovativ turism i Lappland. Projekty miały przyczynić się do rozwoju turystyki w tych regionach. Obejmowały np. działania w zakresie rozwoju sieci współpracy publicznych i prywatnych podmiotów w dziedzinie turystyki oraz promocji regionu za granicą.

Zadania postawione przed ewaluatorem skupiały się na:

  • pomiarze rezultatów i długotrwałych efektów projektów, a także ich wpływu na rozwój regionalny i zatrudnienie,
  • opracowaniu narzędzi pozwalających zmierzyć wartość wskaźników i stopień osiągania celów,
  • bieżącym monitoringu projektów na potrzeby zarządzania nimi,
  • krytycznej ocenie zgłaszanych rezultatów i długotrwałych efektów,
  • wspomaganiu uczenia się i rozwoju w trakcie realizacji projektów,
  • ukazaniu synergii między czterema projektami objętymi ewaluacją.

Metodyka badania obejmuje analizę danych zastanych (w tym danych statystycznych), wywiady kwestionariuszowe oraz wywiady jakościowe z interesariuszami. Rolą Agrotec Polska jest zaplanowanie i przeprowadzenie zaawansowanych analiz statystycznych pozwalających oszacować wpływ ewaluowanych projektów na sektor turystyczny w północnej Szwecji.

Ewaluacja będzie prowadzona w latach 2016-2018, równolegle z realizacją projektów.

Budżet usługi:
2 783 200,00 SEK (ok. 1,3 mln złotych)
Zamawiający: 
Inne
Zakres Terytorialny: 
Zagraniczny
Rok realizacji: 
2016
Tematyka badania: 
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Turystyka
Typ usługi: 
Ewaluacja projektu
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz