EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja podsumowująca efekty projektów realizowanych w latach 2011-2020 w obszarze bezpieczeństwa i obronności

Cel główny ewaluacji: Ocena i podsumowanie użyteczności projektów wyłonionych w ramach 15 naborów [3 programów – łącznie 5 naborów oraz 10 konkursów]  (2011-2020) z obszaru obronności i bezpieczeństwa z punktu rozwoju potencjału naukowego i przemysłowego w tym obszarze oraz celów strategicznych państwa.

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w RPO WL 2014-2020

Głównym efektem badania jest ocena wpływu interwencji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego w trzech wymiarach: ekologicznym, społecznym, gospodarczym województwa lubelskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze w ramach RPO WL 2014-2020, a także pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest całościowa ocena działań podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WM 2014-2020)  w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych wraz z oceną efektów ich realizacji.

 

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji w ramach działań pro środowiskowych oraz z zakresu ochrony dóbr zarówno naturalnych i kulturowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Celem głównym ewaluacji była ocena wpływu realizowanych projektów w aspekcie ekologicznym/przyrodniczym, społecznym i gospodarczym województwa świętokrzyskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Strony

Ewaluacja ex-ante programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Głównym celem ewaluacji ex-ante jest ocena przyjętej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 logiki interwencji.

Cele szczegółowe badania:
1)    ocena czy zaplanowana interwencja odpowiada na zdiagnozowane w programie wyzwania w zakresie rozwoju i potrzeby społeczno- ekonomiczne regionu,
2)    ocena logiki interwencji pod względem możliwości osiągnięcia zaplanowanych celów szczegółowych,
3)    ocena czy i w jakim stopniu program przyczyniania się do realizacji polityk horyzontalnych,
4)    ocena zaplanowanych wskaźników programu.
Przedmiotowa ewaluacja będzie ściśle powiązana z procesem programowania. Jej głównym produktem będą wnioski i rekomendacje, przybierające postać propozycji zmian w zapisach programu wraz z propozycjami sposobu wdrożenia wskazanych rekomendacji. Ponadto, w wyniku badania powstanie opis zakresu i sposobu uwzględnienia w Programie wniosków i rekomendacji wypracowanych w ramach ewaluacji.
 
Metodologia:
  • Analiza desk research oraz analiza danych zastanych – związanych z wdrażaniem RPO WSL 2014-2020
  • Wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WSL 2014-2020 i IP RPO WSL oraz z przedstawicielami podmiotów wdrażających instrumenty finansowe
  • Analizy eksperckie
  • Zogniskowany wywiad grupowy z pracownikami oraz ekspertami dziedzinowymi
  • Badanie ilościowe CAWI/CATI wśród potencjalnych instytucjonalnych beneficjentów Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027
  • Wywiad grupowy z przedstawicielami IZ i IP RPO WSL podsumowujący badanie
Termin realizacji:
02.08.2021 - 14.12.2021
Budżet:
381 300,00 zł brutto
Zamawiający: 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Śląskie
Rok realizacji: 
2021
Tematyka badania: 
System zarządzania/wdrażania
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-ante
Wstecz