EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena zastosowanych w RPO WM mechanizmów programowych i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla Województwa oraz ocena ich efektów i wpływu na realizację określonych zadań publicznych. 
 

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych

Podstawowym celem badania ewaluacyjnego jest wyliczenie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w odniesieniu do uczestników wsparcia realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (zwana dalej YEI lub Inicjatywą) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz dla szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO).

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Ewaluacja ex-ante projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

Celem głównym badania ewaluacyjnego była weryfikacja spójności, trafności, logiki i czytelności zapisów projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020
 
Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Departament Rozwoju Regionalnego
 

Ewaluacja ex-ante jest ściśle powiązana z procesem programowania, dlatego też proces realizacji przedmiotowej ewaluacji ex-ante ma charakter partycypacyjny tzn. że ewaluacja prowadzona jest równolegle z procesem programowania.

Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej jest programem rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm.). 

Plan stanowi podstawowe narzędzie realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 — Plan modernizacji 2020+ w zakresie spójności przestrzennej i dostępności komunikacyjnej regionu. Opracowanie Planu stanowi jeden z tzw. warunków ex-ante , od wypełnienia którego uzależnione jest rozpoczęcie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 w obszarze Celu Tematycznego 7 „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej”. Warunek ten związany jest z przygotowaniem kompleksowego planu w zakresie inwestycji transportowych, które poprawiają łączność z bazową siecią TEN-T. 

Przy realizacji celów badania oraz jego zakresu tematycznego Wykonawca posłużył się kryteriami ewaluacyjnymi: trafność, skuteczność oraz spójność. Metodologia badania bazowała na zastosowaniu teorii ewaluacji opartej na teorii programu (TBE - ang. theory based evaluation). Badanie zrealizowane zostało według modelu partycypacyjnego, rozumianego jako równoległe prowadzenie procesu programowania i ewaluacji. Zadaniem zespołu ewaluacyjnego było wsparcie merytoryczne zespołu przygotowującego Plan oraz przygotowywanie wniosków i rekomendacji, przybierających postać propozycji zmian w zapisach, które w konsekwencji wpłyną na podniesienie jakości Planu.

Analizie poddane zostały poszczególne obszary problemowe, które podzielone zostały na sześć modułów badawczych:

MODUŁ A: Ocena poprawności diagnozy oraz sformułowanego celu, obszarów interwencji i przedsięwzięć inwestycyjnych

MODUŁ B: Analiza spójności wewnętrznej, w tym ocena czytelności Planu (w tym Ocena spójności celów, obszarów interwencji i przedsięwzięć inwestycyjnych oraz Ocena czytelności, przejrzystości i logicznej spójności Planu)

MODUŁ C: Analiza spójności zewnętrznej

MODUŁ D: Ocena spójności systemu realizacji (wdrażanie i monitoring, plan finansowy)

MODUŁ E: analiza spójności ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – plan modernizacji 2020+ oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

MODUŁ F: Ocena metod prac nad przygotowaniem projektu Planu

MODUŁ G: Analiza ryzyk i barier wdrożenia i realizacji planu

Metody badawcze:

  • Analiza desk research
  • Diagramy związków przyczynowo-skutkowych
  • Indywidualne wywiady pogłębione
  • Analizy eksperckie
  • Eksploracja netnograficzna
  • Pogłębiona analiza lingwistyczna
  
Budżet usługi:
35 000,00 PLN brutto
Termin realizacji:
10.03.2016-15.04.2016
Zamawiający: 
Województwo
Zakres Terytorialny: 
Kujawsko-pomorskie
Rok realizacji: 
2016
Tematyka badania: 
Infrastruktura transportowa
System zarządzania/wdrażania
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-ante
Wstecz