EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Celem głównym badania jest ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020 pod kątem poprawy jakości kształcenia.

Strony

Ewaluacja funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej, w tym szczególnie efektywności i skuteczności działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej (OWES, ROPS, WUP, PES, JST)”.

Głównym celem badania była ewaluacja funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w Województwie Wielkopolskim.

Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Na główny cel badania składały się następujące trzy cele szczegółowe:

 1. Kompleksowa ocena systemu wsparcia ekonomii społecznej w Województwie Wielkopolskim;
 2. Kompleksowa ocena działalności podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (WTZ, ZAZ, CIS, KIS);
 3. Ocena wstępnych założeń dot. polityki wsparcia ekonomii społecznej w perspektywie 2014-2020 w województwie wielkopolskim.

Podejście badawcze:

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze wykorzystano następujące metody analityczno-badawcze:

 • Analiza danych zastanych;
 • Analiza dokumentacji projektowej – analiza wielokryterialna;
 • Analizy statystyczne;
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI);
 • Analiza SWOT (z elementami TOWS);
 • Analiza ekspercka;
 • Warsztaty rekomendacyjne;
 • Strategia badawcza Studium Przypadku;
 • Wywiad wspomagany komputerowo CAWI z JST;
 • Dodatkowe TDI (Telefoniczne wywiady pogłębione) – poza studium przypadku.

Termin realizacji:
marzec – lipiec 2014 r.
Budżet:
172 845,75 PLN

Zamawiający: 
ROPS
Zakres Terytorialny: 
Wielkopolskie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Ekonomia społeczna
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz