EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach III-VI osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa
 
Badanie miało na celu bieżącą ewaluację kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach następujących osi priorytetowej POIIŚ 2014-2020:
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
Ponadto, celem badania była ocena procesu wyboru projektów, w tym kryteriów i systemu wyboru dla POIiŚ 2014–2020.  
 
Przedmiotem badania był proces oceny i wyboru projektów. Badaniem zostały objęte kryteria wyboru projektów w ramach III-VI osi priorytetowej POIiŚ 2014–2020, tj. zestaw określonych wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie. 
 
Przewidziano szereg metod badawczych i technik analizy danych:
 • Analiza danych zastanych
 • Ankiety elektroniczne – CAWI z beneficjentami i wnioskodawcami
 • IDI z pracownikami CUPT
 • IDI z przedstawicielami IZ POIiŚ
 • Wywiady pogłębione z wnioskodawcami, którzy nie otrzymali dofinansowania
 • Wywiady z potencjalnymi wnioskodawcami
 • Panel ekspercki
 • Analiza lingwistyczna FOG
 • Walidacja
 • Symulacyjna analiza macierzowa
 • Benchmarking
 • Journey map
 • Analiza pytań i odpowiedzi
 • Metoda scenariuszowo-prognostyczna (technika dodatkowa)
 • Analizy statystyczne
 • Wywiady eksperckie
 • TDI z przedstawicielami MIB oraz Komitetu Monitorującego POIiŚ
 
Termin realizacji:
24.07.2017 - grudzień 2017
Budżet:
166 050,00 zł brutto
Zamawiający: 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2017
Tematyka badania: 
Infrastruktura transportowa
Kryteria wyboru projektów
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz