EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych - Pierwsza analiza wskaźnikowa (2020)

Raport stanowi pierwszą analizę wartości wskaźników opracowaną w ramach wieloletniego badania  „Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Podstawowym celem tej ewaluacji jest ustalenie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego.

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Ewaluacja mid term postępu rzeczowego WRPO 2014+ na potrzeby przeglądu śródokresowego

Zamawiający: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Głównym celem badania jest dokonanie oceny postępu rzeczowego realizacji WRPO 2014+ dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów Ram i Rezerwy Wykonania. 

Cel główny badania zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celów szczegółowych, które stanowią:
Cel szczegółowy 1. Identyfikacja i ocena postępu rzeczowego w zakresie osiągania celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 2. Prognoza realizacji celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 3. Identyfikacja obciążeń administracyjnych dla beneficjentów WRPO 2014+ oraz innych czynników wpływających na osiąganie celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 4. Identyfikacja i ocena zagrożeń dla osiągania celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 5. Ocena wkładu WRPO 2014+ w realizację celów Strategii Europa 2020 oraz wskaźników rezultatu na poziomie regionalnym, pochodzących ze statystyki publicznej;
Cel szczegółowy 6. Ocena skuteczności i użyteczności realizacji zasad horyzontalnych oraz identyfikacja efektów ich wdrażania w ramach WRPO 2014;
Cel szczegółowy 7. Zaproponowanie rozwiązań (rekomendacji), których implementacja może przyczynić się do realizacji celów WRPO 2014+.
 
Budżet:
285 730,08 zł brutto
Termin realizacji:
kwiecień 2017 - listopad 2019
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Województwo
Zakres Terytorialny: 
Wielkopolskie
Rok realizacji: 
2017
Tematyka badania: 
Polityki publiczne
System zarządzania/wdrażania
Typ usługi: 
Ewaluacja mid-term
Wstecz