EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Ewaluacja mid term postępu rzeczowego WRPO 2014+ na potrzeby przeglądu śródokresowego

Zamawiający: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Głównym celem badania jest dokonanie oceny postępu rzeczowego realizacji WRPO 2014+ dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów Ram i Rezerwy Wykonania. 

Cel główny badania zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celów szczegółowych, które stanowią:
Cel szczegółowy 1. Identyfikacja i ocena postępu rzeczowego w zakresie osiągania celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 2. Prognoza realizacji celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 3. Identyfikacja obciążeń administracyjnych dla beneficjentów WRPO 2014+ oraz innych czynników wpływających na osiąganie celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 4. Identyfikacja i ocena zagrożeń dla osiągania celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 5. Ocena wkładu WRPO 2014+ w realizację celów Strategii Europa 2020 oraz wskaźników rezultatu na poziomie regionalnym, pochodzących ze statystyki publicznej;
Cel szczegółowy 6. Ocena skuteczności i użyteczności realizacji zasad horyzontalnych oraz identyfikacja efektów ich wdrażania w ramach WRPO 2014;
Cel szczegółowy 7. Zaproponowanie rozwiązań (rekomendacji), których implementacja może przyczynić się do realizacji celów WRPO 2014+.
 
Budżet:
285 730,08 zł brutto
Termin realizacji:
kwiecień 2017 - listopad 2019
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Województwo
Zakres Terytorialny: 
Wielkopolskie
Rok realizacji: 
2017
Tematyka badania: 
Polityki publiczne
System zarządzania/wdrażania
Typ usługi: 
Ewaluacja mid-term
Wstecz