EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena zastosowanych w RPO WM mechanizmów programowych i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla Województwa oraz ocena ich efektów i wpływu na realizację określonych zadań publicznych. 
 

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych

Podstawowym celem badania ewaluacyjnego jest wyliczenie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w odniesieniu do uczestników wsparcia realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (zwana dalej YEI lub Inicjatywą) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz dla szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO).

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Kultura a kapitał społeczny na wsi. Ewaluacja wsparcia kultury na obszarach wiejskich poprzez Programy Ministra Kultury

Instytucja finansująca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt finansowany ze środków Programu Obserwatorium Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Charakterystyka badania:

W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące cele:

• Cel 1. Ocena skuteczności Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako narzędzia poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wzrost kapitału społecznego, budowanego wokół lokalnych działań na rzecz kultury osiągnęliśmy poprzez odpowiedź na pytanie badawcze "W jakim stopniu programy Ministra KiDN realizowane w latach 2007-2013 skutecznie wspierały mechanizmy wzmacniania/budowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce poprzez funkcje kulturotwórcze?"

• Cel 2. Ocena spójności wsparcia Ministra oraz wsparcia z innych źródeł (m.in. Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, środki własne JST) dla kultury na obszarach wiejskich osiągnęliśmy poprzez odpowiedź na pytanie badawcze "Na ile programy Ministra KiDN, wdrażane na obszarach wiejskich, realizowane są w synergii z wydatkowaniem innych środków na kulturę?".

Zakładane rezultaty udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu narzędzi badawczych opartych o porównawczą analizę wielokryterialną, metodę CAWI oraz badania jakościowe. 

Rezultatem osiągnięcia zakładanych celów były następujące produkty:

1. Opracowanie wielokryterialnej matrycy, zawierającej ocenę wpływu Programów Ministra KiDN na rozwój kultury na obszarach wiejskich i na poziom kapitału społecznego. Matryca będzie mogła pełnić funkcję bazy danych, ukazującej realizację Programów w tym specyficznym środowisku.

2. Wypracowanie rekomendacji dla MKiDN, prowadzących do zwiększenia skuteczności wsparcia kultury na obszarach wiejskich.

3. Wskazanie, które z form wsparcia kultury, dofinansowane przez Ministra KiDN, w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu kapitału społecznego na obszarach wiejskich.

4. Wypracowanie rekomendacji dla różnych organów samorządu lokalnego i regionalnego w zakresie integrowania działań na rzecz kultury, podejmowanych na zarządzanym przez nie terytorium.

5. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji i organizacji działających na obszarach wiejskich, odnoszących się do integracji ich działań z podejmowanymi równolegle działaniami innych podmiotów.

6. Wypracowanie rekomendacji dla wszystkich aktorów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, odnoszących się do animowania i wspierania działań na rzecz kultury, najlepiej skutkujących wzrostem kapitału społecznego.

7. Baza dobrych praktyk integracji różnych środków na rzecz kultury na obszarach wiejskich.

Metodą badawczą jaka została zastosowana w badaniu była analiza wielokryterialna programów Ministra, w których istnieje potencjał do finansowania działań, skierowanych specyficznie na wsparcie kultury na obszarach wiejskich. Badaniem objęte zostały także działania w ramach Promesy Ministra KiDN. Matryca została również uzupełniona i zmodyfikowana informacjami z badania ankietowego (CAWI) i badań jakościowych (studia przypadku i indywidualne wywiady pogłębione).

Kolejnym etapem po opracowaniu matrycy do analizy wielokryterialnej przeprowadzone zostało badanie ankietowe wykonawców projektów dofinansowanych z tych programów Ministra, które zostały zidentyfikowane jako posiadające potencjał wpływania na kulturę na obszarach wiejskich. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview). 

Kolejnym etapem były badania jakościowe (wywiady pogłębione z oceniającymi projekty ekspertami zgłaszane w ramach programów Ministra oraz studia przypadków, dla których stwierdzone zostaną wysokie wartości wskazanych wyżej kryteriów ewaluacyjnych).

Termin realizacji:
20.02.2014 - 20.12.2014
Budżet:
70 965,86 zł netto
Zamawiający: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Ekonomia społeczna
Kultura
Rozwój obszarów wiejskich
Rozwój zasobów ludzkich
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz