EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4new_-_kopia.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 

Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania było dokonanie oceny postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM 2014-2020 lub Program) dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020.
 

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020

Zamawiający: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
 
Głównym celem badania było dokonanie oceny dotyczącej postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020), ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ocena wsparcia skierowanego do społeczności romskiej w Polsce z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz innych programów realizowanych na rzecz Romów

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Celem głównym badania była ocena efektywności programów skierowanych dla Romów ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia realizacji celu szczegółowego 3 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” dla Priorytetu Inwestycyjnego 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” PO WER. 
 

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego

Zamawiający: Województwo Warmińsko – Mazurskie 
 
Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WiM 2014-2020, w tym zapisów ram i rezerwy wykonania ustalonych na poziomie osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 
Głównym celem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego była ocena mid-term postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. 
 

Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 - cz.IV

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Głównym celem badania było dokonanie kompleksowego, śródokresowego przeglądu realizacji rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 – część IV (zadanie IV) - Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. 
 

Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018 - cz.III

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Cele niniejszego badania ewaluacyjnego:
1. Ocena skuteczności realizacji PROW 2014-2020, rozumiana jako ocena do jakiego stopnia cele zdefiniowane na etapie programowania zostały osiągnięte.

Strony

Kultura a kapitał społeczny na wsi. Ewaluacja wsparcia kultury na obszarach wiejskich poprzez Programy Ministra Kultury

Instytucja finansująca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt finansowany ze środków Programu Obserwatorium Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Charakterystyka badania:

W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące cele:

• Cel 1. Ocena skuteczności Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako narzędzia poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wzrost kapitału społecznego, budowanego wokół lokalnych działań na rzecz kultury osiągnęliśmy poprzez odpowiedź na pytanie badawcze "W jakim stopniu programy Ministra KiDN realizowane w latach 2007-2013 skutecznie wspierały mechanizmy wzmacniania/budowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce poprzez funkcje kulturotwórcze?"

• Cel 2. Ocena spójności wsparcia Ministra oraz wsparcia z innych źródeł (m.in. Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, środki własne JST) dla kultury na obszarach wiejskich osiągnęliśmy poprzez odpowiedź na pytanie badawcze "Na ile programy Ministra KiDN, wdrażane na obszarach wiejskich, realizowane są w synergii z wydatkowaniem innych środków na kulturę?".

Zakładane rezultaty udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu narzędzi badawczych opartych o porównawczą analizę wielokryterialną, metodę CAWI oraz badania jakościowe. 

Rezultatem osiągnięcia zakładanych celów były następujące produkty:

1. Opracowanie wielokryterialnej matrycy, zawierającej ocenę wpływu Programów Ministra KiDN na rozwój kultury na obszarach wiejskich i na poziom kapitału społecznego. Matryca będzie mogła pełnić funkcję bazy danych, ukazującej realizację Programów w tym specyficznym środowisku.

2. Wypracowanie rekomendacji dla MKiDN, prowadzących do zwiększenia skuteczności wsparcia kultury na obszarach wiejskich.

3. Wskazanie, które z form wsparcia kultury, dofinansowane przez Ministra KiDN, w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu kapitału społecznego na obszarach wiejskich.

4. Wypracowanie rekomendacji dla różnych organów samorządu lokalnego i regionalnego w zakresie integrowania działań na rzecz kultury, podejmowanych na zarządzanym przez nie terytorium.

5. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji i organizacji działających na obszarach wiejskich, odnoszących się do integracji ich działań z podejmowanymi równolegle działaniami innych podmiotów.

6. Wypracowanie rekomendacji dla wszystkich aktorów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, odnoszących się do animowania i wspierania działań na rzecz kultury, najlepiej skutkujących wzrostem kapitału społecznego.

7. Baza dobrych praktyk integracji różnych środków na rzecz kultury na obszarach wiejskich.

Metodą badawczą jaka została zastosowana w badaniu była analiza wielokryterialna programów Ministra, w których istnieje potencjał do finansowania działań, skierowanych specyficznie na wsparcie kultury na obszarach wiejskich. Badaniem objęte zostały także działania w ramach Promesy Ministra KiDN. Matryca została również uzupełniona i zmodyfikowana informacjami z badania ankietowego (CAWI) i badań jakościowych (studia przypadku i indywidualne wywiady pogłębione).

Kolejnym etapem po opracowaniu matrycy do analizy wielokryterialnej przeprowadzone zostało badanie ankietowe wykonawców projektów dofinansowanych z tych programów Ministra, które zostały zidentyfikowane jako posiadające potencjał wpływania na kulturę na obszarach wiejskich. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview). 

Kolejnym etapem były badania jakościowe (wywiady pogłębione z oceniającymi projekty ekspertami zgłaszane w ramach programów Ministra oraz studia przypadków, dla których stwierdzone zostaną wysokie wartości wskazanych wyżej kryteriów ewaluacyjnych).

Termin realizacji:
20.02.2014 - 20.12.2014
Budżet:
70 965,86 zł netto
Zamawiający: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Ekonomia społeczna
Kultura
Rozwój obszarów wiejskich
Rozwój zasobów ludzkich
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Typ usługi: 
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz