EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Kultura a kapitał społeczny na wsi. Ewaluacja wsparcia kultury na obszarach wiejskich poprzez Programy Ministra Kultury

Instytucja finansująca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt finansowany ze środków Programu Obserwatorium Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Charakterystyka badania:

W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące cele:

• Cel 1. Ocena skuteczności Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako narzędzia poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wzrost kapitału społecznego, budowanego wokół lokalnych działań na rzecz kultury osiągnęliśmy poprzez odpowiedź na pytanie badawcze "W jakim stopniu programy Ministra KiDN realizowane w latach 2007-2013 skutecznie wspierały mechanizmy wzmacniania/budowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce poprzez funkcje kulturotwórcze?"

• Cel 2. Ocena spójności wsparcia Ministra oraz wsparcia z innych źródeł (m.in. Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, środki własne JST) dla kultury na obszarach wiejskich osiągnęliśmy poprzez odpowiedź na pytanie badawcze "Na ile programy Ministra KiDN, wdrażane na obszarach wiejskich, realizowane są w synergii z wydatkowaniem innych środków na kulturę?".

Zakładane rezultaty udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu narzędzi badawczych opartych o porównawczą analizę wielokryterialną, metodę CAWI oraz badania jakościowe. 

Rezultatem osiągnięcia zakładanych celów były następujące produkty:

1. Opracowanie wielokryterialnej matrycy, zawierającej ocenę wpływu Programów Ministra KiDN na rozwój kultury na obszarach wiejskich i na poziom kapitału społecznego. Matryca będzie mogła pełnić funkcję bazy danych, ukazującej realizację Programów w tym specyficznym środowisku.

2. Wypracowanie rekomendacji dla MKiDN, prowadzących do zwiększenia skuteczności wsparcia kultury na obszarach wiejskich.

3. Wskazanie, które z form wsparcia kultury, dofinansowane przez Ministra KiDN, w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu kapitału społecznego na obszarach wiejskich.

4. Wypracowanie rekomendacji dla różnych organów samorządu lokalnego i regionalnego w zakresie integrowania działań na rzecz kultury, podejmowanych na zarządzanym przez nie terytorium.

5. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji i organizacji działających na obszarach wiejskich, odnoszących się do integracji ich działań z podejmowanymi równolegle działaniami innych podmiotów.

6. Wypracowanie rekomendacji dla wszystkich aktorów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, odnoszących się do animowania i wspierania działań na rzecz kultury, najlepiej skutkujących wzrostem kapitału społecznego.

7. Baza dobrych praktyk integracji różnych środków na rzecz kultury na obszarach wiejskich.

Metodą badawczą jaka została zastosowana w badaniu była analiza wielokryterialna programów Ministra, w których istnieje potencjał do finansowania działań, skierowanych specyficznie na wsparcie kultury na obszarach wiejskich. Badaniem objęte zostały także działania w ramach Promesy Ministra KiDN. Matryca została również uzupełniona i zmodyfikowana informacjami z badania ankietowego (CAWI) i badań jakościowych (studia przypadku i indywidualne wywiady pogłębione).

Kolejnym etapem po opracowaniu matrycy do analizy wielokryterialnej przeprowadzone zostało badanie ankietowe wykonawców projektów dofinansowanych z tych programów Ministra, które zostały zidentyfikowane jako posiadające potencjał wpływania na kulturę na obszarach wiejskich. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview). 

Kolejnym etapem były badania jakościowe (wywiady pogłębione z oceniającymi projekty ekspertami zgłaszane w ramach programów Ministra oraz studia przypadków, dla których stwierdzone zostaną wysokie wartości wskazanych wyżej kryteriów ewaluacyjnych).

Termin realizacji:
20.02.2014 - 20.12.2014
Budżet:
70 965,86 zł netto
Zamawiający: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Ekonomia społeczna
Kultura
Rozwój obszarów wiejskich
Rozwój zasobów ludzkich
Tworzenie i wdrażanie strategii
Typ usługi: 
Badania społeczne
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz