EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych - Pierwsza analiza wskaźnikowa (2020)

Raport stanowi pierwszą analizę wartości wskaźników opracowaną w ramach wieloletniego badania  „Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Podstawowym celem tej ewaluacji jest ustalenie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego.

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Ocena działań informacyjno-promocyjnych podjętych w latach 2011 - 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Tematyką badania była ocena działań informacyjno-promocyjne pod kątem ich skuteczności, efektywności i użyteczności z uwzględnieniem specyfiki RPO WM oraz zapisów Planu Komunikacji, w tym systemu wskaźników w nim zawartych.

Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Wyniki ewaluacji miały posłużyć do oszacowania efektów dotychczasowych działań oraz dostarczyć podstaw do planowania przyszłych przedsięwzięć, szczególnie w kontekście  perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wnioski płynące z przeprowadzonych analiz mogły posłużyć również do tworzenia nowej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich.

Cele szczegółowe badania:

 1. Zbadanie skuteczności i efektywności środków przekazu działań informacyjno-promocyjnych, w tym adekwatności i użyteczności narzędzi komunikacji
  i zawartych w nich treści oraz sposobów ich odbierania przez adresatów;
 2. Oszacowanie zmiany oraz trendów w poziomie świadomości grup docelowych zdefiniowanych w Planie komunikacji w kwestii stopnia znajomości Funduszy Europejskich i RPO WP 2007-2013 oraz roli odgrywanej przez Wspólnotę Europejską;
 3. Weryfikacja aktualności, trafności i możliwości wdrożenia jeszcze niezrealizowanych rekomendacji z badania pn. Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w szczególności dotyczących okresu 2014-2020;
 4. Określenie potrzeb informacyjnych interesariuszy RPO WP 2014-2020. Dostarczenie informacji istotnych z punktu widzenia planowania i realizowania skutecznych działań komunikacyjnych w nowym okresie programowania.

Podejście badawcze:

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze zaplanowano zastosowanie następujących metod analityczno-badawczych:

 • Analiza danych i materiałów zastanych
 • Analiza treści metodą semiotyczną
 • Wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne (CATI)
 • Indywidualne i telefoniczne wywiady pogłębione (IDI/TDI)
 • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 • Eye-tracking stron internetowych
 • Analizy przestrzenne GIS
 • Eksploracja netnograficzna

Termin realizacji:
12.05.2014  – listopad 2014 r.
Budżet:
102 754,20 PLN brutto

Zamawiający: 
Województwo
Zakres Terytorialny: 
Mazowieckie
Rok realizacji: 
2014
Tematyka badania: 
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz