EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena zastosowanych w RPO WM mechanizmów programowych i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla Województwa oraz ocena ich efektów i wpływu na realizację określonych zadań publicznych. 
 

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych

Podstawowym celem badania ewaluacyjnego jest wyliczenie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w odniesieniu do uczestników wsparcia realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (zwana dalej YEI lub Inicjatywą) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz dla szesnastu regionalnych programów operacyjnych (RPO).

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Ocena efektów realizacji projektów turystycznych w ramach PO IG

Celem badania ewaluacyjnego była ocena skuteczności, użyteczności i efektywności wdrażania projektów turystycznych w ramach PO IG. 
Szczególna uwaga w ramach badania poświęcona została zidentyfikowaniu pierwszych efektów realizacji projektów turystycznych realizowanych w ramach działań 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski i 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym PO IG.
 
Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
W wyniku realizacji badania zostały sformułowane rekomendacje, które posłużyły ocenie skuteczności interwencji w tym obszarze.
Zakres badania obejmował projekty turystyczne realizowane w ramach działania 6.3 i 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
Badanie obejmowało następujące obszary tematyczne:
 
1. ocena stopnia zwiększenia ruchu turystycznego w wyniku realizacji projektów; obszar odpowiada wskaźnikowi rezultatu wyznaczonemu dla 6. osi (odnoszącemu się do działania 6.4), tj. liczba osób korzystających z produktów turystycznych powstałych w wyniku wsparcia PO IG
2. ocena liczby stworzonych innowacyjnych produktów turystycznych i ich wpływu na rozwój turystyki w danym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nieaktywnych turystycznie przed wdrożeniem projektu
3. ocena skali innowacyjności i unikatowości produktów turystycznych (na poziomie lokalnym i regionalnym, ogólnopolskim i światowym – wskazanie projektów/produktów, które stanowią atrakcję turystyczną o danym zasięgu)
4. ocena wpływu projektów i stworzonych produktów turystycznych na gospodarkę lokalną i  regionalną, w tym na tworzenie miejsc pracy
5. ocena wpływu realizacji projektów na wzrost atrakcyjności kraju w kontekście organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.
6. ocena wpływu działań promocyjnych na zwiększenie liczby przyjazdów turystycznych do Polski.
 
W badaniu posłużono się następującą metodologią:
 
• Analiza danych zastanych (desk research)
• Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
• Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)
• Studia przypadków
• CAWI z przedstawicielami organizacji i instytucji turystycznych
• Panel ekspertów
 
Budżet:
79 773,05 zł
Termin realizacji:
24.06.2015 - 30.09.2015
Zamawiający: 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2015
Tematyka badania: 
Turystyka
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz