EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim

Celem badania była „Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim”.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin.

Wykonanie badania pt.: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”

Głównym celem przedmiotowej prognozy oddziaływania na środowisko było zbadanie oraz ocena stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów środowiskowych w projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, a także analiza potencjalnych i rzeczywistych skutków środowiskowych realizacji KSRR.

Badanie zrealizowane we współracy z CDM Sp. z o.o.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Wykonanie oceny ex–post Sektorowego Programu Operacyjnego ”Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”

Celem ogólnym przeprowadzenia oceny ex–post Sektorowego Programu Operacyjnego ”Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” było podsumowanie i ocena realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego ”Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” po jego zakończeniu.

Badanie zrealizowane we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930, Warszawa

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności i użyteczności działań informacyjno-promocyjnych dotyczących PROW 2007-2013

Głównym celem badania było określenie skuteczności i użyteczności działań informacyjno-promocyjnych dotyczących PROW 2007-2013 realizowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz podmioty wdrażające PROW 2007-2013.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko do Strategii Rozwoju Turystyki w województwie zachodniopomorskim do roku 2015

Jednym z głównych celów przeprowadzenia prognozy było określenie na ile Strategia przyczyni się do wdrażania w województwie zachodniopomorskim zasad zrównoważonego rozwoju, a na ile stanowić będzie dla niego zagrożenie w aspekcie środowiskowym. Ocena dokonana została na podstawie analizy potencjalnych oddziaływań mogących zaistnieć podczas realizacji poszczególnych działań opisanych w Strategii.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, pl. Hołdu Pruskiego, 70-550 Szczecin.

Ewaluacja on-going działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Celem głównym ewaluacji było określenie trafności, skuteczności efektywności i użyteczności działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych realizowanych przez Instytucję Zarządzającą PO RYBY 2007-2013.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930, Warszawa

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ”

Przedmiotem badania był system wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, obowiązujący (w chwili rozpoczęcia badania) w Ministerstwie Gospodarki (Instytucji Pośredniczącej) dla Działania 9.4 PO IiŚ.

Badanie realizowane we współpracy z CDM Sp. z o.o.

Zamawiający: Ministerstwo Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5,00-507 Warszawa

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt.: „Ocena stanu przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ”

Celem badania była ocena stanu przygotowania projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych, a także identyfikacja, analiza i ocena problemów związanych z wdrażaniem tych projektów.

Badanie realizowane we współpracy z Scott Wilson Ltd Sp. z o.o.

Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Głównym celem badania było dokonanie oceny dotychczasowego oraz szacowanego wpływu PROW 2007-2013 na rozwój społeczno – gospodarczy, w szczególności rolnictwa i obszarów wiejskich.

Badanie realizowane we współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930, Warszawa

Strony

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 
Cele szczegółowe: 
1. Oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów III OP PO WER (analiza zamierzonych i niezamierzonych efektów projektów) wraz z identyfikacją barier w realizacji zakładanych celów. 
2. Ocena aktualności celów i założeń programowych (również w kontekście aktualnych trendów społeczno-gospodarczych i polityk rozwojowych) oraz proponowanych form wsparcia. 
3. Ocena trafności wsparcia z perspektywy potrzeb instytucji realizujących projekty (uczelnie i ich pracownicy) oraz wszystkich odbiorców wsparcia (studenci, absolwenci, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz komplementarności proponowanych działań. 
4. Ocena sposobu zarządzania konkursami (analiza problemów z punktu widzenia organizacji konkursów oraz barier w realizacji projektu na uczelni). 
 
Metodologia:
• Analiza desk research 
• Wywiady pogłębione 
• Badanie kwestionariuszowe CAWI/CATI
• Studia przypadku (case study)
• Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 
Termin realizacji:
5.11.2018-2.04.2019
Budżet:
279 087,00 zł brutto
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
Szkolnictwo wyższe
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz