EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii”

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, w ramach którego oceniony został wpływ inwestycji planowanych do realizacji w ramach poszczególnych działań.

Badanie realizowane we współpracy z CDM Sp. z o.o.

Zamawiający: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Ewaluacja realizacji zadania ustawowego wynikającego z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Głównym celem ewaluacji było uzyskanie oceny dotyczącej przebiegu i rezultatów realizacji przez PFRON zadania ustawowego wynikającego z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Zamawiający: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa

Badanie ewaluacyjne pt.: „Badanie efektywności kampanii informacyjno-promocyjnej idei przedsiębiorczości akademickiej w województwie łódzkim oraz ocena realizacji wskaźników rezultatów projektu”

Celem Projektu było propagowanie idei przedsiębiorczości akademickiej w województwie łódzkim podczas trwania projektu. Dzięki działaniom informacyjno-promocyjnym idea przedsiębiorczości akademickiej miała zostać rozpropagowana i upowszechniona.

Zamawiający: Consulting Plus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Wykonanie oceny okresowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Celem oceny było uzyskanie poprawy w zakresie realizowanych działań poprzez formułowanie określonych wniosków na podstawie dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem PO RYBY 2007-2013 oraz określenie nowych kierunków rozwoju, których realizacja mogłaby okazać się niezbędna do osiągnięcia pierwotnych celów.

Badanie zrealizowane we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim oraz Instytutem Rybactwa Śródlądowego.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wspólna 30, 00-930, Warszawa

Ewaluacja działań informacyjno - promocyjnych podejmowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Celem głównym badania było dokonanie pogłębionej analizy jakościowej i ilościowej działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach „Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” oraz zoperacjonalizowanych w rocznych planach działań.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Badanie pt. „Ewaluacja stopnia osiągania wskaźników Priorytetu IX PO KL działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”

Celem ewaluacji było zidentyfikowanie przyczyn nieosiągania zakładanych rezultatów dotyczących współpracy szkół/ placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami, a także uzyskanie wiedzy dotyczącej realizowanych w ramach działania projektów

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Ocena problemów związanych z realizacją zamówień publicznych oraz innych sposobów wyłaniania wykonawców w ramach projektów wdrażanych z udziałem funduszy strukturalnych w sektorze kultury w ramach XI priorytetu PO IiŚ

Głównym celem badania było dokonanie oceny problemów związanych z realizacją zamówień publicznych oraz innych sposobów wyłaniania wykonawców w ramach projektów wdrażanych z udziałem funduszy strukturalnych w sektorze kultury w XI priorytecie PO IiŚ.

Badanie realizowane we współpracy z Polinvest Sp. z o.o.

Zamawiający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2009-2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Badanie oceniło, w jakim stopniu działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe, podjęte w okresie od II kw. 2009 r. do I kw. 2011 r. przez IP II są adekwatne, użyteczne i przyczyniają się do efektywnego wykorzystania środków EFRR oraz zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie roli, jaką odgrywa Unia Europejska.

Badanie realizowane we współpracy z ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Strony

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 
Cele szczegółowe: 
1. Oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów III OP PO WER (analiza zamierzonych i niezamierzonych efektów projektów) wraz z identyfikacją barier w realizacji zakładanych celów. 
2. Ocena aktualności celów i założeń programowych (również w kontekście aktualnych trendów społeczno-gospodarczych i polityk rozwojowych) oraz proponowanych form wsparcia. 
3. Ocena trafności wsparcia z perspektywy potrzeb instytucji realizujących projekty (uczelnie i ich pracownicy) oraz wszystkich odbiorców wsparcia (studenci, absolwenci, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz komplementarności proponowanych działań. 
4. Ocena sposobu zarządzania konkursami (analiza problemów z punktu widzenia organizacji konkursów oraz barier w realizacji projektu na uczelni). 
 
Metodologia:
• Analiza desk research 
• Wywiady pogłębione 
• Badanie kwestionariuszowe CAWI/CATI
• Studia przypadku (case study)
• Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 
Termin realizacji:
5.11.2018-2.04.2019
Budżet:
279 087,00 zł brutto
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
Szkolnictwo wyższe
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz