EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Badanie pt. Ewaluacja mid-term Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Głównym celem badania było zweryfikowanie trafności przyjętych na etapie programowania założeń oraz ocena skuteczności i efektywności realizacji celów PO PT na poziomie programu, priorytetów i działań, zmierzająca do określenia koniecznych korekt w zakresie kierunków wsparcia (w tym wskazania nowych obszarów wsparcia) i alokacji finansowych.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerwstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Ewaluacja on-going pt. „Analiza barier wdrażania wybranych działań Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013”

Głównym celem badania była identyfikacja przyczyn zaistniałych odchyleń  dotyczących etapu przygotowania zaplanowanych inwestycji oraz wskazanie działań naprawczych pozwalających rozwiązać zdiagnozowane problemy.

Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w roku 2011 - Ocena wpływu RPO WŁ na rozwój regionu łódzkiego

Celem ogólnym badania było dokonanie oceny wpływu realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 projektów na rozwój województwa łódzkiego jako całości oraz na zróżnicowanie wewnętrzne w skali jego 5 subregionów, 24 powiatów i 177 gmin.

Badanie zrealizowane wspólnie z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zamawiający: Urząd Marszałkowski w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Ewaluacja pt. „Wpływ systemu kontroli zawierania umów dla zadań objętych projektem na ograniczenia nieprawidłowości występujących w projektach sektora transportu realizowanych w ramach POIiŚ”

Celem głównym badania było określenie kierunku działań kontrolnych w kontekście maksymalizowania skuteczności i efektowności wdrażania priorytetów transportowych POIiŚ poprzez ocenę wpływu istniejącego systemu kontroli procedur zawierania umów na ograniczenie nieprawidłowości występujących w projektach z sektora transportu realizowanych w ramach POIiŚ.

Badanie realizowane we współpracy z Polinvest Sp. z o.o. z Krakowa.

Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury (Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej

Celem głównym badania była ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego dzieci i młodzieży z woj. wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego

Głównym celem badania było przeprowadzenie kompleksowej diagnozy położenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie wielkopolskim w obszarach edukacji, bezpieczeństwa bytowego, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, czasu wolnego w odniesieniu do katalogu standardów obowiązujących w danych obszarach.

Badanie realizowane we współpracy z ARC Opinia i Rynek Sp. z o.o.

Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Piekary 14/15,61-823 Poznań

Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania LGD - Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Celami realizacji ewaluacji były:

  • analiza LSR – spójność diagnozy, celów, działań i rezultatów oraz trafność doboru wskaźników
  • analiza rozwiązań proceduralnych przyjętych w LSR oraz modelu funkcjonowania LGD
  • analiza postępów realizacji strategii, w tym analiza stanu kontraktowania i wydatkowania środków (poziom produktów)
  • analiza LSR pod kątem możliwości osiągnięcia założonych celów (poziom rezultatów)

Strony

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 
Cele szczegółowe: 
1. Oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów III OP PO WER (analiza zamierzonych i niezamierzonych efektów projektów) wraz z identyfikacją barier w realizacji zakładanych celów. 
2. Ocena aktualności celów i założeń programowych (również w kontekście aktualnych trendów społeczno-gospodarczych i polityk rozwojowych) oraz proponowanych form wsparcia. 
3. Ocena trafności wsparcia z perspektywy potrzeb instytucji realizujących projekty (uczelnie i ich pracownicy) oraz wszystkich odbiorców wsparcia (studenci, absolwenci, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz komplementarności proponowanych działań. 
4. Ocena sposobu zarządzania konkursami (analiza problemów z punktu widzenia organizacji konkursów oraz barier w realizacji projektu na uczelni). 
 
Metodologia:
• Analiza desk research 
• Wywiady pogłębione 
• Badanie kwestionariuszowe CAWI/CATI
• Studia przypadku (case study)
• Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 
Termin realizacji:
5.11.2018-2.04.2019
Budżet:
279 087,00 zł brutto
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
Szkolnictwo wyższe
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz