EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Skuteczność projektów pomocy technicznej Funduszu Spójności 2004-2006: poszukiwania rekomendacji dla poprawy skuteczności wdrażania projektów kolejowych w sektorze transportu PO IiŚ 2007-13

Celem głównym badania było dokonanie oceny skuteczności projektów przygotowawczych ISPA/FS w odniesieniu do wdrażania projektów kolejowych POIiŚ.
Badanie zrealizowane we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii EUROPA 2020

Celem badania było wyłonienie kierunków/specjalności bezpośrednio powiązanych z budową gospodarki opartej na wiedzy i innowacji (rozwój inteligentny) oraz kierunków/specjalności bezpośrednio powiązanych z efektywnością energetyczną gospodarki (rozwój zrównoważony). Wybrane kierunki zostały objęte wsparciem w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim

Celem głównym badania było dokonanie oceny jakości i skuteczności interwencji podejmowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim oraz umożliwienie racjonalnego programowania działań w kolejnych latach wdrażania Programu, zgodnie z zasadą n+2.

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Głównym celem badania było wskazanie kierunków długofalowego rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, w kontekście wypracowania wizji przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, uwzględniając model wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Ocena prób zastosowania podejścia zintegrowanego w Polsce i wybranych krajach w okresie programowania 2007-2013 oraz wnioski w kontekście obecnego i przyszłego okresu programowania

Celem głównym badania było dokonanie oceny praktycznych rozwiązań służących realizacji podejścia zintegrowanego w Polsce i w wybranych krajach UE wraz z określeniem możliwości ich zastosowania w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego on going programu PFRON „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”

Głównym celem zamówienia było dokonanie oceny dotyczącej przebiegu i rezultatów realizacji przedsięwzięcia programowego realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którym jest program „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

Zamawiający: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

Opracowanie założeń metodologicznych oraz realizacja badania ewaluacyjnego dot. zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach EFS w woj. małopolskim

Celem zamówienia było dostarczenie rzetelnej i pogłębionej wiedzy na temat najbardziej efektywnych zatrudnieniowo pakietów form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych, wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim.

Zamawiający: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej

Ocena skuteczności i użyteczności poszczególnych typów realizowanych operacji (typów projektów) wobec rzeczywistych potrzeb grup docelowych i projektodawców w kontekście programowania wsparcia z EFS w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020

Celem głównym badania była ocena skuteczności i użyteczności poszczególnych typów realizowanych operacji (typów projektów) wobec rzeczywistych potrzeb grup docelowych i projektodawców w kontekście programowania wsparcia z EFS w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa

Ocena najważniejszych problemów występujących w projektach z zakresu inteligentnych systemów transportowych w ramach działania 8.3 PO IiŚ

Celem badania było przeprowadzenie oceny problemów występujących podczas realizacji projektów finansowanych w ramach działania 8.3 PO IiŚ z uwzględnieniem uwarunkowań realizacji projektów w obszarze ITS na potrzeby monitorowania tych projektów, a także programowania przyszłej perspektywy finansowej.

Zamawiający: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego

Celem głównym realizacji badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu przedsięwzięcia podejmowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w latach 2007-2012 (I półrocze 2012 r.) przyczyniły się do zwiększenia spójności i konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, polepszenia warunków życia jego mieszkańców oraz ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu.

Badanie zrealizowane zostało we współpracy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa

Strony

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 
Cele szczegółowe: 
1. Oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów III OP PO WER (analiza zamierzonych i niezamierzonych efektów projektów) wraz z identyfikacją barier w realizacji zakładanych celów. 
2. Ocena aktualności celów i założeń programowych (również w kontekście aktualnych trendów społeczno-gospodarczych i polityk rozwojowych) oraz proponowanych form wsparcia. 
3. Ocena trafności wsparcia z perspektywy potrzeb instytucji realizujących projekty (uczelnie i ich pracownicy) oraz wszystkich odbiorców wsparcia (studenci, absolwenci, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz komplementarności proponowanych działań. 
4. Ocena sposobu zarządzania konkursami (analiza problemów z punktu widzenia organizacji konkursów oraz barier w realizacji projektu na uczelni). 
 
Metodologia:
• Analiza desk research 
• Wywiady pogłębione 
• Badanie kwestionariuszowe CAWI/CATI
• Studia przypadku (case study)
• Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 
Termin realizacji:
5.11.2018-2.04.2019
Budżet:
279 087,00 zł brutto
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
Szkolnictwo wyższe
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz