EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020

Celem badania było sformułowanie rekomendacji dla procesu wyznaczania polityki rozwoju Wielkopolski, w tym w szczególności dla projektowania WRPO 2014-2020, uwzględniających cele Strategii „Europa 2020” w zakresie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Zamawiający: Województwo Wielkopolskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań).

Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu „Głęboka woda” na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem badania była ocena wpływu emisji drugiego sezonu serialu „Głęboka woda” w telewizji ogólnopolskiej na wiedzę szerokiego grona odbiorców nt. działań zawartych w projektach realizowanych i nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach EFS.

Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu dokumentu strategicznego zawierającego rekomendacje dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Plan oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych

Przedmiotem zamówienia była oceny oddziaływania na środowisko  ustaleń projektu  dokumentu strategicznego zawierającego rekomendacje dla  Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Plan oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Celem wsparcia doradczego było wypracowanie wspólnie z Zamawiającym, zapisów projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Badanie zrealizowane zostało w konsorcjum z firmą Ecorys Polska Sp. z o.o.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego W Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - pakiet I

Przedmiotem badania była ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Badanie dotyczyło ewaluacji 5 projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet

Badanie skupiało się na następujących celach:

  • Ocena skuteczności form wsparcia oferowanych w ramach Priorytetu VI i VII PO KL w województwie wielkopolskim w zakresie aktywności zawodowej kobiet,
  • Propozycje rozwiązań możliwych do realizacji w ramach EFS w priorytecie inwestycyjnym Równouprawnienie płci na rynku pracy oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego w okresie programowania 2014-2020.

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

Identyfikacja problemów i barier w realizacji IX i X priorytetu PO IiŚ w ocenie Wnioskodawców, pogłębiona o analizę przyczyn braku spełnienia kryteriów oceny projektów przez projekty odrzucone w działaniach 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 PO IiŚ

Celem badania było zidentyfikowanie problemów i barier w realizacji Działań 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 POIiŚ w ocenie Wnioskodawców i Instytucji Wdrażającej na poziomie oceny wniosków o dofinansowanie, zawierania umów oraz rozliczania wniosków o płatność.

Zamawiający: Ministerstwo Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Wykonanie usługi doradczej pn.: „Szacowanie wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”

Głównym celem badania było oszacowanie wartości docelowej wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zamawiający: Województwo Lubuskie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7

Strony

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III osi priorytetowej (OP) PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. 
 
Cele szczegółowe: 
1. Oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów III OP PO WER (analiza zamierzonych i niezamierzonych efektów projektów) wraz z identyfikacją barier w realizacji zakładanych celów. 
2. Ocena aktualności celów i założeń programowych (również w kontekście aktualnych trendów społeczno-gospodarczych i polityk rozwojowych) oraz proponowanych form wsparcia. 
3. Ocena trafności wsparcia z perspektywy potrzeb instytucji realizujących projekty (uczelnie i ich pracownicy) oraz wszystkich odbiorców wsparcia (studenci, absolwenci, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz komplementarności proponowanych działań. 
4. Ocena sposobu zarządzania konkursami (analiza problemów z punktu widzenia organizacji konkursów oraz barier w realizacji projektu na uczelni). 
 
Metodologia:
• Analiza desk research 
• Wywiady pogłębione 
• Badanie kwestionariuszowe CAWI/CATI
• Studia przypadku (case study)
• Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 
Termin realizacji:
5.11.2018-2.04.2019
Budżet:
279 087,00 zł brutto
Zamawiający: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
Szkolnictwo wyższe
Typ usługi: 
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz