EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych - Pierwsza analiza wskaźnikowa (2020)

Raport stanowi pierwszą analizę wartości wskaźników opracowaną w ramach wieloletniego badania  „Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”. Podstawowym celem tej ewaluacji jest ustalenie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego.

 

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Cele badania obejmowaly następujące zagadnienia:
1) Ocena dotychczasowych efektów wsparcia udzielonego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach RPO WSL 2014-2020,
2) Ocena możliwości osiągnięcia założonego poziomu wdrażania VII Osi Priorytetowej w ramach RPO WSL 2014-2020,
3) Zaprojektowanie wsparcia w obszarze rynku pracy w nowym okresie programowania 2021-2027 m.in. w oparciu o doświadczenia bieżącej perspektywy finansowej.
 

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I

Głównym celem badania była kompleksowa ocena systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania powinno być również przedstawienie rekomendacji co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Strony

Ocena komplementarności międzygałęziowej transportu w ramach PO IiŚ

Zamawiający: AECOM Polska Sp. z o.o.
 
Celem ewaluacji była ocena komplementarności międzygałęziowej transportu w ramach PO IiŚ – badanie na przykładzie wybranych zintegrowanych inwestycji transportowych.
 
 
 
Do badania wybrano dwie grupy projektów – projekty PO IiŚ 2007-2013, w przypadku których ocenie poddano komplementarność tych inwestycji z istniejącym układem transportowym, w tym inwestycjami w inne gałęzie transportu. Ocena została opracowana oddzielnie dla poszczególnych projektów: kolejowych liniowych, kolejowych taborowych oraz intermodalnych.
Ponadto odrębnej ocenie zostanie poddana grupa projektów zrealizowanych w województwie pomorskim. W odniesieniu do wymienionych poniżej projektów, stanowiących regionalne studium przypadku, oceniona została wzajemna komplementarność inwestycji wskazanych na liście. 
 
Ocena komplementarności opierała się głównie o ekspercką analizę danych zastanych, w tym przede wszystkim dokumentacji projektowej: wniosków o dofinansowanie i studiów wykonalności. 
Jako metody uzupełniające zastosowano:
• Webresearch – poszukiwanie informacji w internecie, np. dodatkowych informacji o inwestycjach i ich efektach (opisy działań informacyjno-promocyjnych, strony internetowe beneficjentów etc.), analiza rozkładów jazdy i rozwiązań typu wspólny bilet, analiza map/ lokalizacji inwestycji; 
• Wywiady telefoniczne i mailowe z przedstawicielami beneficjentów inwestycji. 
 
Budżet:
60 500,00 zł netto
Termin realizacji:
12.10.2016-9.11.2016
Zamawiający: 
Inne
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2016
Tematyka badania: 
Transport
Typ usługi: 
Analiza sektorowa/branżowa
Ewaluacja ex-post
Wstecz