EVALU 

Od 16 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest całościowa ocena działań podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WM 2014-2020)  w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych wraz z oceną efektów ich realizacji.

 

Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych inwestycji w ramach działań pro środowiskowych oraz z zakresu ochrony dóbr zarówno naturalnych i kulturowych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Celem głównym ewaluacji była ocena wpływu realizowanych projektów w aspekcie ekologicznym/przyrodniczym, społecznym i gospodarczym województwa świętokrzyskiego oraz ocena przyjętych rozwiązań/mechanizmów wsparcia, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, które podsumują efekty wsparcia w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz pozwolą na lepsze ukierunkowanie interwencji w przyszłym okresie programowania, biorąc pod uwagę zapisy projektów rozporządzeń KE.

Wykonanie badania ewaluacyjnego on-going programu z zakresu obronności i bezpieczeństwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”

Głównym celem ewaluacji było określenie aktualności Programu z zakresu obronności i bezpieczeństwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” oraz sprawności systemu jego wdrażania i realizacji, w aspekcie osiągania przyjętych celów Programu i poszczególnych projektów.

 

 

Badania rozpoznawalności marki „Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” w województwie śląskim

Celem badania była diagnoza marki „Śląska ekonomia społeczna – współpraca się opłaca” w kontekście realizowanych działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych na temat ekonomii społecznej w województwie śląskim.

Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Głównym celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu wsparcie realizowane na uczelniach w ramach konkursów III OP PO WER przyczynia się do osiągnięcia celów III OP PO WER oraz wskazanie rekomendacji zwiększających skuteczność i trafność wsparcia w przyszłych konkursach i w kolejnym okresie programowania, ocena postępów we wdrażaniu oraz pierwszych efektów realizacji III OP PO WER.

Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena zastosowanych w RPO WM mechanizmów programowych i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla Województwa oraz ocena ich efektów i wpływu na realizację określonych zadań publicznych. 
 

Ewaluacja funkcjonowania programu pomocy regionalnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, na podstawie zezwoleń wydanych między 25 grudnia 2014 a 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym (strategicznym) badania jest:
• realizacja zobowiązań wynikających z Planu ewaluacji dla Programu pomocowego nr SA 40523 oraz z Decyzji KE C(2015) 4130 z dnia 16.06.2015 zatwierdzającej ten Plan, jak również
• dostarczenie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wiedzy na temat dotychczasowej skuteczności i efektywności pomocy publicznej udzielanej w SSE w Polsce w ramach tego Programu. 
 

Strony

Ocena komplementarności międzygałęziowej transportu w ramach PO IiŚ

Zamawiający: AECOM Polska Sp. z o.o.
 
Celem ewaluacji była ocena komplementarności międzygałęziowej transportu w ramach PO IiŚ – badanie na przykładzie wybranych zintegrowanych inwestycji transportowych.
 
 
 
Do badania wybrano dwie grupy projektów – projekty PO IiŚ 2007-2013, w przypadku których ocenie poddano komplementarność tych inwestycji z istniejącym układem transportowym, w tym inwestycjami w inne gałęzie transportu. Ocena została opracowana oddzielnie dla poszczególnych projektów: kolejowych liniowych, kolejowych taborowych oraz intermodalnych.
Ponadto odrębnej ocenie zostanie poddana grupa projektów zrealizowanych w województwie pomorskim. W odniesieniu do wymienionych poniżej projektów, stanowiących regionalne studium przypadku, oceniona została wzajemna komplementarność inwestycji wskazanych na liście. 
 
Ocena komplementarności opierała się głównie o ekspercką analizę danych zastanych, w tym przede wszystkim dokumentacji projektowej: wniosków o dofinansowanie i studiów wykonalności. 
Jako metody uzupełniające zastosowano:
• Webresearch – poszukiwanie informacji w internecie, np. dodatkowych informacji o inwestycjach i ich efektach (opisy działań informacyjno-promocyjnych, strony internetowe beneficjentów etc.), analiza rozkładów jazdy i rozwiązań typu wspólny bilet, analiza map/ lokalizacji inwestycji; 
• Wywiady telefoniczne i mailowe z przedstawicielami beneficjentów inwestycji. 
 
Budżet:
60 500,00 zł netto
Termin realizacji:
12.10.2016-9.11.2016
Zamawiający: 
Inne
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2016
Tematyka badania: 
Transport
Typ usługi: 
Analiza sektorowa/branżowa
Ewaluacja ex-post
Wstecz