EVALU (d. Agrotec)

Od 12 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://evalu.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://evalu.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 
Celem badania była weryfikacja zaprojektowanego sposobu wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach instrumentów oraz ocena skuteczności dotychczasowej realizacji przyjętych założeń.

Ewaluacja Strategii komunikacji RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 
Głównym celem badania będzie ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. 
 

Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020

Zamawiający: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 
Celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych POIIŚ 2014-2020: 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich 2018

Zamawiający: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa 
 
Celem realizacji Zadania będącego przedmiotem zamówienia jest bieżące dostarczanie Zamawiającemu informacji nt. skuteczności i poziomu dotarcia działań do głównych grup odbiorców. Dane i informacje przekazywane w wyniki realizacji Zadania będą jednym z elementów oceny działań zrealizowanych i planowania działań kolejnych.
 

Usługa polegająca na realizacji badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
 
Głównym celem badania jest ocena realizacji, określenie efektów oraz ich trwałości we wskazanych programach/projektach strategicznych oraz wieloletnich. Ewaluacja ma dostarczyć informacji, czy realizacja zadań badawczych przyczyniła się do rozwiązania poszczególnych problemów strategicznych oraz wskazać przyczyny sukcesu lub niepowodzenia przedsięwzięć.
 

Strony

Ocena komplementarności międzyokresowej w zakresie rewitalizacji

Zamawiający: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Celem badania ewaluacyjnego była identyfikacja potrzeb rewitalizacji obszarów kryzysowych na terenie Lubelszczyzny w kontekście celów PI 9b RPO WL 2014-2020 oraz kontynuacji wsparcia z perspektywy 2007-2013.

Cel szczegółowy 1. Ocena efektów wsparcia rewitalizacji w Województwie Lubelskim w perspektywie 2007-2013
Cel szczegółowy 2. Ocena trafności diagnozy obszarów kryzysowych w gminach Województwa Lubelskiego
Cel szczegółowy 3. Ocena trafności zaplanowanego wsparcia rewitalizacji w Województwie Lubelskim w perspektywie 2014-2020
 
Zastosowano szereg metod badawczych i analitycznych:
  • Analiza desk research
  • Wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ RPO WL
  • Badania ilościowe z beneficjentami RPO WL 2007-2013
  • Badania jakościowe z beneficjentami RPO WL 2007-2013
  • Badania ilościowe z potencjalnymi beneficjentami RPO WL 2014-2020
  • Badania jakościowe z potencjalnymi beneficjentami RPO WL 2014-2020
  • Badanie ilościowe CAPI z odbiorcami zrealizowanych i planowanych działań rewitalizacyjnych 
  • Wywiad ekspercki
 
Termin realizacji: 
6.07.2017-wrzesień 2017
Budżet:
92 416,05 zł brutto
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Lubelskie
Rok realizacji: 
2017
Tematyka badania: 
Rewitalizacja
Rozwój miast
Rozwój regionalny
Typ usługi: 
Ewaluacja ex-post
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz